Privacy & disclaimer

Privacy policy

De met het oog op het doelengebruik van deze internetsite en/of daarop aangeboden producten, te verstrekken gegevens, worden door acconavm opgenomen in een door haar gevoerde registratie van persoonsgegevens, welke is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

De hiervoor genoemde persoonsgegevens worden vastgelegd en gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief, de uitvoering van een bestelling of de berichtgeving in het kader van een sollicitatieprocedure en marketingdoeleinden, doch wat betreft de marketingdoeleinden slechts voor zover hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend. Voor het overige is de vastlegging en verwerking onderworpen aan een reglement, dat kosteloos wordt toegestuurd.

Disclaimer

Algemeen
De bepalingen uit deze disclaimer zijn van toepassing op de websites die zijn gekoppeld aan het internetadres www.acconavm.nl.

Mocht u problemen ondervinden op onze websites, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste beste doen het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Elektronische communicatie
U kunt ons, nu en in de toekomst, op verschillende manieren bereiken. Onder meer via de websites en e-mail. Deze vormen van elektronische communicatie zijn nooit 100% veilig. Door gevoelige of vertrouwelijke informatie zonder ‘versleuteling’ via het open internet aan ons te versturen aanvaardt u het risico, dat deze informatie bij derden terechtkomt.

Informatie; hyperlinks
Wij bieden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, de informatie op de websites aan als een vorm van dienstverlening. In het bijzonder aan onze huidige en toekomstige relaties, maar in feite aan een ieder die toegang heeft tot internet. Uitdrukkelijk dient de op de websites verstrekte informatie niet te worden beschouwd als (onderdeel van ons) juridisch, fiscaal of financieel of enig ander advies. . Er kunnen geen rechten aan worden ontleend en wij aanvaarden hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid..

Wij betrachten altijd de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen en/of opmaken van onze websites. Dit betekent evenwel niet, dat wij kunnen garanderen dat de op de websites verstrekte informatie altijd juist, up-to-date of compleet is. Wij aanvaarden hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid.

In de gevallen, dat op de websites hyperlinks worden aangeboden betekent dit niet, dat wij de via die links eventueel aangeboden diensten of producten aanbieden en/of aanbevelen. Ook voor de juistheid van de informatie op die websites kunnen wij niet instaan en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid
acconavm de aan ons gelieerde ondernemingen en/of onze werknemers zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade die ontstaat als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van de informatie of mogelijkheden die de websites bieden of gebruik van de websites zelf, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Gebruik van de websites geschiedt dan ook volledig voor uw eigen risico. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor het geval informatie op de website inbreuk zou maken op auteursrechten en/of andere rechten van intellectuele eigendom van derden en in de gevallen dat de websites (tijdelijk) niet bereikbaar zijn.

Wijzigingen
Wij zullen de informatie op de websites periodiek aanvullen en eventueel wijzigen. Dit kunnen wij steeds onmiddellijk en zonder enige kennisgeving vooraf doen.

Rechten van intellectuele eigendom
Ten aanzien van alle informatie en/of andere auteursrechtelijk beschermde werken op de websites behouden wij uitdrukkelijk onze auteursrechten en die van onze licentiegevers voor. Voor gebruik van het hiervoor bedoelde heeft u voorafgaande toestemming van ons nodig. U kunt uw verzoeken in dit verband aan ons richten per e-mail.

Toepasselijk recht
Op de websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele uit hoofde van de websites en de disclaimer voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

©acconavm