Scherp op de toekomst: nieuwe kansen voor u als ondernemer?

regeerakkoord

Afgelopen dinsdag werd het regeerakkoord gepresenteerd van onze nieuwe regering. De hoofdlijnen voor de komende jaren zijn geschetst. Hieruit blijkt dat dit akkoord voor u als ondernemer een forse impact heeft. We zien een hervorming van het belastingstelsel en verkleining van verschillen in fiscale behandeling. Meer werken of gaan werken wordt beloond, belastingontwijking aangepakt en het fiscaal vestigingsklimaat wordt verbeterd. In deze special maken we de vertaling naar concrete kansen en aandachtspunten voor u als ondernemer. Regeren is vooruitzien, acconavm ziet ook vooruit!

Deze informatie is ook beschikbaar als pdf. Download de PDF.

1. Lagere tarieven vennootschapsbelasting: een kans!

De komende jaren gaat het nieuwe kabinet de tarieven in de vennootschapsbelasting fors verlagen. De tarieven worden tot 2021 in stappen verlaagd van 20% naar 16% over de eerste € 200.000 winst en van 25% naar 21% over de winst daarboven. In onderstaande tabel hebben we per jaar opgesomd wat de dan geldende tarieven zijn.

regeerakkoord

De verhoging van de eerste schijf van € 200.000 naar € 350.000 dat met Prinsjesdag in het Belastingplan is gepresenteerd wordt teruggedraaid.

2. Tarieven in de inkomstenbelasting

De tarieven in de inkomstenbelasting gaan behoorlijk veranderen en grotendeels omlaag. Er komt een basistarief van ongeveer 37% en een hoog tarief van bijna 50%. Ook gaan een aantal belastingkortingen omhoog. Per saldo levert dit voor de meeste werknemers een hoger netto-inkomen op.

3. Voorziening vormen levert financieel voordeel op!

acconavm verwacht dat ondernemers nu al gaan anticiperen op de verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. acconavm adviseert ondernemers om goed te kijken naar de mogelijkheden van het vormen van een voorziening.

Door het vormen van een voorziening kunnen nu al, in 2017 en 2018, kosten ten laste van de winst worden gebracht. Kosten waarvan de uitgaven pas plaatsvinden in de toekomst. Concreet betekent dat een aftrekpost tegen de huidige hogere tarieven van 20% en 25%. Tarieven die dus verlaagd worden naar 16% en 21%. Bij een voorziening van € 300.000 is de besparing ten opzichte van 2021 of later € 12.000!

Deze aftrekpost bestaat al jaren sinds het zogenaamde Baksteenarrest. Voorheen leverde deze aftrekpost alleen een voordeel op door uitstel van heffing. Door de lagere tarieven in de toekomst komt daar dus nog een extra voordeel bij! Dit kan ondernemers duizenden euro’s belastingvoordeel opleveren. Voorbeelden zijn de voorzieningen voor groot onderhoud, sloopkosten, installaties, garanties en jubileumkosten. De adviseurs van acconavm beschikken over een lijst met de meest voorkomende voorzieningen. Samen met u wordt bekeken welke van toepassing kunnen zijn. Vraag de lijst nu kosteloos aan en bespreek hem met uw adviseur.

4. Een tarief van 7% vennootschapsbelasting kan ook!

De Innovatiebox is een speciale regeling voor winsten die behaald zijn met innovaties. Deze winsten zijn belast tegen effectief 5% vennootschapsbelasting. Terwijl normale winsten tegen maximaal 25% belast zijn. Dit effectieve tarief van 5% wordt verhoogd naar 7%. Dit betekent echter dat de Innovatiebox nog steeds een interessant middel voor u is om belasting te besparen. Bent u innovatief en/of maakt u gebruik van WBSO-subsidies, neem dan zeker contact op met uw adviseur. U kunt wellicht zelfs nog voor 2017 in aanmerking komen voor de Innovatiebox!

5. Verdwijnen van een aftrekpost!

Veel ondernemers hebben een pand in eigen gebruik. Van de aanschafwaarde van dit pand mag jaarlijks een deel worden afgetrokken van de winst (als afschrijving). Dit mag totdat 50% van de WOZ-waarde is bereikt. Volgens het Regeerakkoord mag er in de toekomst worden afgeschreven totdat 100% van de WOZ-waarde is bereikt. Deze voorgestelde wijziging geldt echter alleen voor de vennootschapsbelasting en niet voor de inkomstenbelasting. In de praktijk betekent dit dat er vaak niet meer afgeschreven mag worden op een pand in eigen gebruik. Hierdoor betaalt u als ondernemer meer belasting! Bespreek met uw adviseur wat dit concreet voor u betekent. Indien u een pand huurt, mag u wel jaarlijks de huur ten laste van de winst brengen. Dit verandert niet.

6. Verrekenbare verliezen

In de vennootschapsbelasting zijn verliezen die u in een jaar maakt verrekenbaar met de belastbare winst uit het voorgaande jaar. Als niet alle verliezen verrekend kunnen worden, dan kunnen deze verliezen met de belastbare winst van de komende 9 jaren worden verrekend. Is na 9 jaar het verlies niet verrekend? Dan verdampt dit verlies en is het nooit meer verrekenbaar.

Voor de vennootschapsbelasting wordt deze regeling door het nieuwe kabinet gewijzigd. Verliezen in de vennootschapsbelasting kunnen straks 1 jaar terug en nog maar 6 jaar vooruit worden verrekend.

Voor de inkomstenbelasting blijft de huidige regeling (3 jaar terug, 9 jaar vooruit) gewoon bestaan.

Heeft u verrekenbare verliezen? Overleg dan met uw adviseur hoe u verliesverdamping kunt voorkomen. Voorkomt u verliesverdamping, dan voorkomt u ook onnodige belastingheffing!
In 2017 kunt u hierover al in gesprek met uw adviseur, wacht niet te lang.

7. Box 2 heffing gaat omhoog!

Tegenover de stapsgewijze verlaging van de vennootschapsbelasting staat dat de regering het aanmerkelijk belang-tarief in stappen verhoogt van 25% naar 28,5% in 2021. Dit tarief geldt als een aandeelhouder uit zijn of haar bv dividend uitkeert naar privé. De verhoging van het tarief is mede om het verschil tussen de ondernemer in de inkomstenbelasting (eenmanszaak/vof/maatschap) en ondernemer in de vennootschapsbelasting (bv/nv) te minimaliseren. In onderstaande tabel hebben we per jaar opgesomd wat de dan geldende tarieven zijn.

regeerakkoord

Deze maatregel is erg belangrijk voor DGA’s van een bv. Heeft u bijvoorbeeld geld geleend van uw bv (bijvoorbeeld via een rekening-courantverhouding met uw bv), dan is het wellicht verstandig om dit de komende jaren af te bouwen via dividenduitkeringen. Ook als u voornemens bent om hoge privé-uitgaven te gaan doen de komende jaren, dan kan het uitkeren van dividend voor 2020 verstandig zijn. Bij een dividend van bijvoorbeeld € 500.000 bespaart u dan bijna € 20.000 aan heffing! Let op: bij het uitkeren van dividend is een uitkeringstoets verplicht. Hiermee voorkomt u dat u als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld. Vraag uw adviseur om hulp bij de uitkeringstoets.

Handig om te weten: bij een uitkering van dividend dat wordt belasting in Box 2 tegen 25%, vindt er op dit moment nog een voorheffing plaats. Dit heet dividendbelasting en bedraagt 15%. Bij de aangifte inkomstenbelasting betaalt u nu altijd 10% bij, zodat we uitkomen op 25%. De dividendbelasting verdwijnt. U betaalt dan 25% belasting bij de aangifte inkomstenbelasting.

8. Btw-tarief gaat ook omhoog

Het lage tarief in de btw van 6% gaat omhoog naar 9%. Dit zal veel ondernemers kunnen raken, met name ondernemers die leveren aan de consument. Voor deze ondernemers betekent het dat hun product feitelijk duurder wordt. Hoe gaat u hier straks mee om? Verlaagt u uw eigen marge om uw verkoopprijs aan de consument gelijk te houden?

9. Eigen woning: toch weer grote veranderingen

Veel ondernemers hebben een eigen woning. De ene ondernemer heeft een lening van een bank, de ander van zijn of haar eigen bv en er zijn ook ondernemers die helemaal geen lening meer hebben voor de eigen woning. Voor iedereen geldt dat er behoorlijk wat gaat veranderen de komende jaren! De renteaftrek wordt verder beperkt, het eigenwoningforfait gaat omlaag en als er geen schuld meer is moet er zelfs belasting betaald worden over de woning! Wellicht is uw lening bij de eigen bv helemaal niet meer zo aantrekkelijk? Moet u de eigen woning wel in privé houden of kunt u deze ook inbrengen in uw eenmanszaak/vof of zelfs in een bv? Uw adviseur van acconavm kan voor u uitrekenen wat voor u financieel het meest voordelig is. Wacht hiermee niet te lang: hoe eerder u in gesprek gaat, hoe beter de oplossing kan zijn!

10. Vermogen in Box 3 (privé spaargeld): nog steeds te zwaar belast?

Veel ondernemers beschikken ook over geld in privé. Meestal in de vorm van spaartegoeden of beleggingen. Soms ook in de vorm van een tweede woning en dergelijke. Ze hebben allemaal één ding gemeen: ze betalen een forse heffing in Box 3! De heffing is fors omdat het fictieve rendement waarmee wordt gerekend meestal veel hoger is dan het werkelijke rendement. De nieuwe regering gaat werken aan een regeling om de werkelijke inkomsten te belasten. Tot die tijd kunt u (veel) belasting besparen door uw vermogen in Box 3 onder te brengen in een bv of in een Fonds voor Gemene Rekening. Vraag uw adviseur ruim vóór 31 december 2017 om advies. Dan bespaart u per 2018 al (fors) belasting.

11. Werknemer of zzp’er? De discussie is nog lang niet voorbij!

In mei 2016 is de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) geïntroduceerd als opvolger van de VAR-verklaring. De nieuwe wet bracht echter vooral onduidelijkheid en onrust.

Met het nieuwe Regeerakkoord is duidelijk dat de Wet DBA de prullenbak in gaat. Ter vervanging komt er een nieuwe wet. Deze moet de opdrachtgever de zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Daarnaast moet schijnzelfstandigheid worden voorkomen. De gestelde voorwaarden zijn als volgt.

Onderkant van de arbeidsmarkt: snel sprake van een werknemer
Een opdrachtnemer zal altijd worden aangemerkt als werknemer indien er sprake is van:
a. een laag tarief in combinatie met een overeenkomst die langer dan een periode van drie maanden duurt óf
b. indien er sprake is van een laag tarief in combinatie met het verrichten van dezelfde werkzaamheden als reguliere werknemers van de opdrachtgever.

Een laag tarief correspondeert met loonkosten tot 125% van het wettelijk minimumloon of met de laagste loonschalen in cao’s (vermoedelijk ligt de bandbreedte tussen de € 15 en € 18).

Bovenkant van de markt: snel sprake van ondernemerschap
Voor de bovenkant van de markt geldt het spiegelbeeld van wat hierboven is beschreven. Opdrachtnemers zijn dan gevrijwaard om als werknemer te worden aangemerkt en aldus voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen. Er moet dan sprake zijn van:
a. een hoog tarief (boven de € 75 per uur) in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst (< 1 jaar) of
b. een combinatie van een hoog tarief waarbij de opdrachtnemer niet hetzelfde werk verricht als de reguliere werknemers van de opdrachtgever.

Tussencategorie? Opdrachtgeversverklaring!
Opdrachtnemers boven het lage tarief, maar onder het hoge tarief hoeven niet in onzekerheid te verblijven of zij als ondernemer (zzp’er) of als werknemer worden gekwalificeerd. De Belastingdienst verstrekt namelijk een online webmodule waarin vragen kunnen worden gesteld over bijvoorbeeld de gezagsverhouding en de aard van de werkzaamheden. Deze module wijst uit of men als ondernemer (zzp’er) wordt aangemerkt of als werknemer. Na het invullen van de webmodule wordt een opdrachtgeversverklaring verstrekt. Met deze opdrachtgeversverklaring krijgt een opdrachtgever zekerheid vooraf van vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. Zolang men over deze opdrachtgeversverklaring beschikt, loopt men geen risico’s meer op naheffingen.

Zekerheid

De nieuwe wet gaat vooral heel veel zekerheid vooraf bieden voor de heffing van premies en belastingen. Het is echter ook van belang dat u juridisch de zaken goed voor elkaar heeft. Het is en blijft belangrijk om alle gemaakte afspraken op de juiste wijze schriftelijk vast te leggen. Kortom laat u goed adviseren en begeleiden door de juristen van acconavm U kunt hier vandaag al mee beginnen!

12. Wat gaat er veranderen op het gebied van uw personeel en hun rechten?

De verschillen tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde- en onbepaalde tijd worden kleiner en het ontslagrecht wordt versoepeld. Dit is het plan van het kabinet ten aanzien van de arbeidsmarkt. Wat gaat er gebeuren om deze plannen te realiseren?

Tijdelijke contracten voor tijdelijk werk
Om te voorkomen dat werknemers in een ‘draaideur’ van contracten terecht komen, wordt de periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd verlengd van twee naar drie jaar. Pas na drie jaar dient de werkgever de werknemer een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden.

Bij de voornoemde periode van drie jaar worden opvolgende contracten bij elkaar opgeteld indien er tussen de contracten een tussenpoos van minder dan zes maanden zit. Bij seizoenswerk wordt sectoraal afgeweken van deze periode van opvolgende contracten, omdat de aard van het werk dit verlangt. De plannen zijn om deze sectorale afwijking te verruimen naar ander terugkerend tijdelijk werk dat ten hoogste gedurende een periode van negen maanden kan worden verricht. Zo kan de keuze voor een bepaald arbeidscontract aansluiten bij de aard van het werk dat gedaan moet worden.

Stimulering contract onbepaalde tijd
Ter stimulering van werkgevers om een werknemer direct een contract voor onbepaalde tijd te bieden, wordt de proeftijd verruimd. Indien een werkgever direct (als eerste contract) een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, wordt de mogelijkheid tot het opnemen van een proeftijd verlengd naar vijf maanden. Voor tijdelijke contracten met een looptijd van twee jaar of langer wordt de proeftijd verlengd naar drie maanden. In overige gevallen blijft de proeftijd zoals deze nu is.

Ontslagrecht
De Wet Werk en Zekerheid heeft er toe geleid dat ontslag in de situaties waar dat redelijkerwijze aan de orde is, onnodig wordt bemoeilijkt. Dit stimuleert werkgevers niet om contracten voor onbepaalde tijd te bieden. Het ontslagrecht zal daarom worden versoepeld.
Het nadeel is dat ontslag slechts kan volgen op basis van een afzonderlijk bestaande ontslaggrond die volledig voldragen wordt. De praktijk laat echter zien dat er soms combinaties van ontslaggronden spelen, maar er niet één ontslaggrond voldoende wettelijke basis voor ontslag biedt. Het ontslagrecht wordt versoepeld in die zin dat de rechter kan worden gevraagd een afweging te maken of het van een werkgever kan worden verlangd om de arbeidsovereenkomst voort te zetten of dat ontslag gerechtvaardigd is op basis van de optelsom van omstandigheden genoemd van verschillende gronden. Ter compensatie tegenover de werknemer kan de rechter een hogere ontslagvergoeding (transitievergoeding) toekennen van maximaal de helft van de ontslagvergoeding (bovenop de reeds bestaande ontslagvergoeding).

Voorts wordt er meer balans in de ontslagvergoeding gezocht. Zo krijgen werknemers vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een ontslagvergoeding (in plaats van na twee jaar) en gaat voor elk jaar in dienstverband de ontslagvergoeding een derde maandsalaris bedragen.

Wat kunt u nu al gaan doen?
Indien u nieuwe werknemers in dienst gaat nemen, zorg er dan voor dat de arbeidsovereenkomst voorbereid is op de toekomstige plannen. Spelen er momenteel kwesties die verband houden met het ontslagrecht, dan kan het wellicht lonen om nu al actie te ondernemen (of juist niet!). Laat u goed adviseren en begeleiden indien u met arbeidsrechtelijke aspecten te maken krijgt. De juristen van acconavm kunnen u hierbij goed ondersteunen.

13. Schulden

De juridische afhandeling van schulden wordt verbeterd. Schuldeisers dienen eerst de mogelijkheden van een betalingsregeling te onderzoeken, voor een zaak voor de rechter wordt gebracht. Er komt een experiment met een schuldenrechter, die alle zaken van een schuldenaar geconcentreerd behandelt.
Heeft u nagedacht over uw debiteurenbeleid? Wellicht moet u uw debiteurenbeleid aanpassen aan deze nieuwe wetgeving. Wij houden u op de hoogte!

Tot slot

De hoofdlijnen van het Regeerakkoord zullen nog nader worden uitgewerkt in wetgeving de komende jaren. Wij houden u op de hoogte van regeerakkoord naar invoering. In elke verandering ligt ook weer een kans. Samen met u willen we deze kansen pakken. Met deze special hebben we een eerste stap gezet. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze special, neemt u dan vooral contact op met uw adviseur of maak gebruik van het contactformulier via onderstaande button.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht