http://accountant

Overige eindejaarstips 2016

Overige Belastingtips

Overige eindejaarstips 2016

Onze belangrijkste eindejaarstips 2016 verdienen een plek in de top 10, maar neem ook onze overige tips ter harte. Ze kunnen u aanzienlijk belastingvoordeel opleveren.

Hier vindt u de uitgebreide pdf met Eindejaarstips 2016.

1. Optimaliseer uw investeringsaftrek

Hebt u in 2016 geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen? Mogelijk komt u in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dan dient u investeringen te hebben gedaan ter grootte van een bedrag tussen de € 2.300 en € 311.242. Blijft het bedrag van de investeringen onder de drempel van € 2.300? Dan is het wellicht aantrekkelijk om nog voor het eind van het jaar een aanvullende investering te doen. Dreigt u het maximum van € 311.242 te overschrijden, dan kunt u overwegen om uw geplande investeringen uit te stellen naar 2017. Het spreiden van grote investeringen over meerdere jaren kan fiscaal interessant zijn. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek neemt namelijk af naarmate het totale investeringsbedrag groter wordt. Bij een investeringsbedrag van € 56.024 is de investeringsaftrek maximaal (namelijk € 15.687). Bedragen de totale investeringen meer dan € 103.748 dan neemt het bedrag van de in aanmerking te nemen aftrek af.

Let op! Niet alle investeringen komen in aanmerking voor de investeringsaftrek. Vraag uw acconavm adviseur om te beoordelen of uw investeringen voldoen aan de voorwaarden.

2. Andere investeringsfaciliteiten, zoals EIA, MIA en Vamil

Naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek zijn er nog andere investeringsfaciliteiten. Wanneer u milieuvriendelijk of energiezuinig investeert, zijn er diverse interessante fiscale investeringsfaciliteiten, zoals de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) of de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (Vamil).

Voor toepassing van de EIA en de MIA / Vamil dient u te investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen die zijn opgenomen op daartoe ontwikkelde lijsten (Energie en Milieulijst 2016). Vraag uw leverancier of onze adviseurs op tijd of een investering in aanmerking komt voor de EIA, MIA en/of Vamil.

Let op! Voor toekenning van EIA en MIA / Vamil is het vereist dat u de investering tijdig meldt bij RVO.nl, namelijk binnen drie maanden nadat u de investeringsverplichting bent aangegaan. Bent u te laat met de melding, dan komt u niet in aanmerking voor de aftrek!

3. Maak gebruik van uw ondernemingsverlies en verreken het met de winst

Wellicht hebt u nog ondernemingsverliezen uit het verleden. Verliezen die fiscaal nog niet zijn gecompenseerd. U kunt namelijk uw verlies in de vennootschapsbelasting verrekenen met de belastbare winst uit het voorafgaande jaar (carry-back) of met de winsten uit de komende negen jaar (carry-forward). Uw ondernemingsverlies in de inkomstenbelasting kunt u in box 1 verrekenen met positieve inkomsten uit de drie voorafgaande jaren en de negen volgende jaren. Na de negen jaren bent u het verlies definitief kwijt! Voorkom verliesverdamping. Het is belangrijk dat u deze op tijd kunt verrekenen met uw ondernemingswinsten.

Let op! Hebt u in 2010 of 2011 gebruikgemaakt van de verruimde verliesverrekening, dan bedraagt uw voorwaartse verliesverrekening maximaal zes jaar in plaats van negen. Een openstaand verlies uit 2010 kan dan alleen nog verrekend worden met winst uit 2016 en zal daarna verloren gaan.

Extra tip: Loopt u het risico dat uw verlies verloren gaat vanwege het verlopen van de termijn? Beoordeel dan of er mogelijkheden zijn om verliesverdamping te voorkomen.

U kunt bijvoorbeeld uw winst verhogen door bepaalde uitgaven uit te stellen of omzetten eerder te realiseren. Uw adviseur is op de hoogte van diverse mogelijkheden om verliesverdamping bij u te voorkomen.

4. Benut uw lijfrenteruimte

Wenst u gebruik te maken van de premieaftrek voor lijfrentes stort dan nog dit jaar uw premie om de aftrek te effectueren. Let er wel op dat u voldoet aan de voorwaarden! Zo moet u de premies in 2016 zelf hebben betaald of gestort en er moet sprake zijn van een pensioentekort. Onze adviseurs kunnen u nader informeren over de voorwaarden. Ook berekenen zij graag de hoogte van uw maximale fiscaal gefaciliteerde premie.

5. Betaal uw hypotheekrente vooruit

Valt uw inkomen in 2017 in een lager tarief dan in 2016, dan kan het financieel aantrekkelijk zijn om in 2016 uw hypotheekrente vooruit te betalen. Uw hypotheekrente wordt in 2016 dan nog afgetrokken tegen een hoger tarief. U mag maximaal de vooruitbetaalde hypotheekrente van het eerste halfjaar van 2017 in 2016 in aftrek brengen.

6. Gebruikelijk loon verlagen voor innovatieve startups

Het kabinet wil maatregelen nemen om startups sneller en makkelijk te kunnen laten groeien. Deze maatregelen hebben een positieve invloed op de innovatie van deze startups.

De regeling gaat, als het wetsvoorstel wordt aangenomen, in per 1 januari 2017. De regeling houdt een versoepeling in van het gebruikelijk loonregime. In de eerste drie jaar na de start van de onderneming wordt het gebruikelijk belastbare loon van directeur grootaandeelhouders niet op het minimum van € 44.000 gesteld, maar op het minimumloon (2016 ongeveer € 20.000).
Met deze maatregel blijft er meer geld beschikbaar binnen de onderneming om de onderneming te laten groeien. De maatregel geldt voor ondernemingen die binnen de WBSO-regeling als starter zijn aangemerkt.

Wat houdt de gebruikelijk loonregeling momenteel in?
De gebruikelijk loonregeling houdt in dat een aanmerkelijkbelanghouder wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de omvang van zijn/haar arbeid. De Belastingdienst stelt het gebruikelijk loon op € 44.000. Op verzoek kan een dga een lager loon overeenkomen met de Belastingdienst. De dga dient dan aannemelijk te maken dat een lager loon gebruikelijk is, vergeleken met de meest vergelijkbare dienstbetrekking elders.

Het verzoeken om een lager gebruikelijk loon wordt door ondernemers gezien als tijdrovend en de uitkomst is onzeker. Door het verlagen van het gebruikelijk loon voor startende ‘dga’s’ hoeft dit verzoek niet meer gedaan te worden.

7. Wijziging situatie verzekeringsplicht dga’s

Per 1 januari 2016 is de regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder gewijzigd. Deze wijziging is van toepassing op dga’s die werkzaam zijn in een onderneming met meerdere dga’s. In de nieuwe regeling wordt beoordeeld of een dga ook als werknemer moet worden aangemerkt waardoor er premies werknemersverzekeringen moeten worden afgedragen. Om als werknemer te kwalificeren moet worden voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

  • er is sprake van een verplichting tot het verrichten van persoonlijke arbeid;
  • tegen betaling van loon en;
  • er is sprake van ondergeschiktheid.

De laatste voorwaarde, ondergeschiktheid, is van belang voor een dga. Enkel indien er sprake is van ondergeschiktheid kan een dga als werknemer worden gekwalificeerd en moeten er premies werknemersverzekeringen worden afgedragen.

Er is geen sprake van ondergeschiktheid indien de bestuurder over zijn eigen ontslag kan besluiten. Indien er wel sprake is van ondergeschiktheid zal een dga kwalificeren als werknemer en zullen er per 1 januari 2016 premies werknemersverzekeringen moeten worden afgedragen.

Wellicht is er in uw onderneming in 2016 of 2017 sprake van gewijzigde omstandigheden, zoals koop of verkoop van aandelen, waardoor u of uw mede-dga verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Twijfelt u hierover? Neemt u dan contact op met één van onze belastingadviseurs.

8. Denk aan privégebruik auto in uw laatste btw-aangifte

Gebruikt u als ondernemer de auto van de zaak ook privé, dan moet u voor de btw met dit privégebruik rekening houden. De eventueel verschuldigde btw geeft u aan en betaalt u bij de laatste btw-aangifte van het jaar.

De btw op de aanschaf, eventuele leasekosten, het onderhoud en het gebruik van een zakelijke auto kunt u aftrekken voor zover u de auto gebruikt voor belaste omzet. Als u deze auto ook privé gebruikt, moet u over het privégebruik btw betalen. U kunt daarvoor gebruikmaken van een forfaitaire regeling. Voor de btw-heffing over het privégebruik gaat u dan uit van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm. Ook een andere methode mag worden toegepast, als deze voordeliger uitvalt. Informeer hiernaar bij uw adviseur.

Extra tip: Voor de auto die vijf jaar (inclusief het jaar van ingebruikneming) in de onderneming is gebruikt en tot uw bedrijfsvermogen behoort, geldt een lager forfait van 1,5%. Hebt u bij de aankoop van de auto geen btw in aftrek gebracht, dan mag u voor de berekening van het privégebruik eveneens uitgaan van 1,5%.

9. Beoordeel uw rekening-courantpositie met de bv

Naast uw loon heeft u als dga in 2016 en eerdere jaren wellicht geld opgenomen uit uw bv. Als u niet de intentie hebt om deze gelden terug te betalen aan uw bv, moet dit gezien worden als een dividenduitkering. Door dit nog voor het einde van het jaar te formaliseren, voorkomt u een schuld aan uw bv ultimo 2016.

Hebt u wel de intentie de opgenomen gelden terug te betalen aan de bv, dan is er sprake van een lening. Om de lening als zakelijk aan te merken vereist de Belastingdienst onder andere een zakelijk rentepercentage, aflossingsschema en zekerheden. Het is goed dit te formaliseren in een leningsovereenkomst of rekening-courantovereenkomst. Bij een hoog vermogen in privé kan het fiscaal zelfs gunstig zijn om een lening bij de bv te hebben. Houdt u er dan wel rekening mee dat u rente aan de bv bent verschuldigd? Deze rente is belast bij de bv.

Is er bij u al meerdere jaren sprake van een oplopende rekening-courant? Dan kunt u overwegen deze te knippen in verschillende leningen. De meest recent opgenomen gelden kunnen gezien worden als een ‘nieuwe’ lening, ten aanzien waarvan het, gezien de huidige lage rentestand, zakelijk is een lager rentepercentage te hanteren.

10. Laat uw voorlopige aanslag aansluiten bij de fiscale actualiteit

Betaalt u jaarlijks vooraf door middel van een voorlopige aanslag de geschatte verschuldigde inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over het lopende belastingjaar?

Beoordeel in dat geval met enige regelmaat of de hoogte van de opgelegde aanslag aansluit bij de huidige omstandigheden. Indien na afloop van het belastingjaar aanvullend een bedrag dient te worden voldaan op basis van de aangifte wordt onder bepaalde omstandigheden belastingrente in rekening gebracht. De belastingrente bedraagt voor de vennootschapsbelasting minimaal 8% en voor de overige belastingen minimaal 4%. Het belang van een juiste schatting van de verschuldigde belasting is hiermee evident.

11. Legal scan overeenkomsten

Hebt u uw zaken juridisch goed geregeld? Zoals u wellicht geconstateerd hebt, zijn er de afgelopen jaren diverse wijzigingen geweest op allerlei rechtsgebieden zoals de intrede van de Flex-bv, de Wet Werk en Zekerheid en allerlei Hoge Raad uitspraken die een (indirect dan wel direct) effect hebben op uw onderneming. Met de acconavm Juridische Bedrijfsscan nemen we u mee, langs alle relevante onderwerpen voor ondernemers op juridisch gebied, zoals bijvoorbeeld:

  • uw bedrijfsstructuur;
  • overeenkomsten;
  • personeel;
  • overheid & vergunningen.

Het is prettig om te weten dat u het allemaal goed geregeld hebt of waarmee u juist per direct aan de slag moet. Voorkom vervelende verrassingen in de toekomst en doe de bedrijfsscan.

U kunt de bedrijfsscan eenvoudig invullen op onze website. Het invullen van de scan is geheel vrijblijvend. Hebt u vragen? Stuur dan een e-mail naar juristen@acconavm.nl.

12. Nakomen periodiek verrekenbeding

Indien u bent gehuwd onder huwelijkse voorwaarden, hebt u zeer waarschijnlijk een periodiek verrekenbeding in uw voorwaarden staan. Voor een juiste werking van de huwelijkse voorwaarden is het van groot belang dat een periodiek verrekenbeding ook wordt uitgevoerd. Het niet uitvoeren van het beding kan forse nadelige consequenties hebben voor u en zelfs voor uw bedrijf! Uw acconavm adviseur kan u begeleiden bij de uitvoering van het beding. Wanneer er niet verrekend is, bestaat het risico dat er bij einde huwelijk (door scheiding of overlijden) afgerekend wordt alsof er gemeenschap van goederen was. Neem contact op met onze adviseurs vermogens- en inkomensplanning via vip@acconavm.nl.

13. Optimaliseer uw werkkapitaal bij verkoopplannen

Bent u van plan binnenkort uw onderneming te verkopen? Optimaliseer dan uw werkkapitaal per 31 december 2016 voor een hogere verkoopopbrengst. Vragen hierover kunt u stellen aan onze adviseurs van acconavm corporate finance. Zij geven advies bij bedrijfsovernames, -opvolging en advies voor bedrijven in zwaar weer. Mail voor meer info naar corporatefinance@acconavm.nl.

14. Bij aanstelling nieuw personeel of bij contractverlenging, eerst PPA-test

Overweegt u een nieuwe medewerker aan te stellen of moet u het contract verlengen van uw medewerker? Laat acconavm een PPA-test uitvoeren.

Aan de hand van de Persoonlijk Profiel Analyse krijgt u concrete handvatten om tijdens het selectie- of beoordelingsgesprek gericht de sterktes en zwaktes van de kandidaat te bespreken. Zo kunt u gefundeerd beoordelen of u in zee gaat of blijft gaan met deze persoon. Vraag uw acconavm HR adviseur om meer info. Stuur voor meer informatie een e-mail naar wgs@acconavm.nl.

15. Verantwoord gewerkte uren en salaris op juiste wijze voor subsidie in 2017

Bij het lage inkomensvoordeel (LIV) is het zaak dat de salarisadministratie op de juiste wijze wordt aangestuurd. De subsidie wordt berekend over het gemiddelde uurloon waarbij bandbreedtes in acht worden genomen. Is de salarisadministratie niet op de juiste wijze aangestuurd, dan is de kans aanwezig dat u deze subsidie gaat mislopen. LIV wordt een volledig geautomatiseerd proces waar acconavm werkgeversservice zeker een rol van betekenis in kan spelen. Controle nu, is daarom geen overbodige luxe om verzekerd te zijn van subsidie straks. Meer informatie? Mail naar wgs@acconavm.nl

16. Start in 2017 met dossieropbouw voor uw personeel

Start in 2017 met de dossieropbouw voor de reeds lang disfunctionerende werknemer en stel dit niet langer uit. acconavm helpt u hierbij middels een Toolbox. Deze Toolbox biedt u een stappenplan met concrete handvatten/modellen om een dossier op te bouwen bij een disfunctionerende werknemer. Uw accountmanager bij acconavm geeft u nadere informatie hoe u in het bezit kunt komen van deze Toolbox of stuur een mail naar juristen@acconavm.nl.

17. Start in 2017 met tussentijdse cijfers

Veel ondernemingen kennen een natuurlijke omzet trend. Met het maken van tussentijdse cijfers wordt deze trend inzichtelijk. Dat betekent dat u vrij zeker kunt voorspellen, waar u uitkomt als u op dezelfde voet doorgaat. Loopt u volgens plan met de begroting? Wat betekent dat voor investeringen en fiscale optimalisatie? Tussentijdse cijfers vergroten uw inzicht, vraag ernaar bij uw accountmanager en start daarmee in 2017.

Ten slotte

Met deze tips schetsen wij u welke mogelijkheden er zijn dit jaar. Het blijft in bijna alle gevallen maatwerk. Maak daarom op korte termijn een afspraak met uw acconavm accountmanager of belastingadviseur en bekijk samen waarin u in 2016 nog een keuze moet maken om gebruik te kunnen maken van de diverse regelingen. Kijk voor een kantoor bij u in de buurt op onze website.

Ontvang nu uw gratis whitepaper
Eindejaarstips 2016 Accon avm.pdf
  • Door het invullen van deze whitepaperaanvraag verstrekt u de ingevulde gegevens aan acconavm. Voor een correcte verzending en juiste opvolging van onze whitepapers verwerken wij uw gegevens in ons CRM- en e-mailmarketingsysteem. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden verstrekt. Wilt u meer weten over hoe wij veilig gegevens verwerken? Bekijk dan de privacyverklaring van acconavm. Deze is te vinden op onze website: https://acconavm.nl/privacy/. Het gebruik van de whitepaper is verbonden aan de voorwaarden uit onze disclaimer. Deze is te vinden op onze website: https://acconavm.nl/disclaimer/.
Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht