Afdwingen van betaling

Als ondernemer hebt u er geregeld mee te maken: debiteuren die te laat betalen. Ook komt het voor dat facturen oninbaar worden door bijvoorbeeld een faillissement van de afnemer. Voor een goed debiteurenbeheer is het belangrijk om te weten welke wettelijke middelen u tot uw beschikking hebt om de betaling van uw factuur af te dwingen.

Kom een fatale betalingstermijn overeen

Als er geen betalingstermijn is overeengekomen, dan is, bij een handelsovereenkomst, de wettelijke betalingstermijn 30 dagen. Uiteraard kan er ook een kortere betalingstermijn worden afgesproken. Een langere termijn is ook toegestaan, mits de betalingstermijn niet langer is dan 60 dagen.

In uitzonderlijke situaties is het wel mogelijk om een langere betalingstermijn dan 60 dagen overeen te komen, maar dan moet u als ondernemer daar wel een goede reden voor hebben.

Verzuim

Wanneer een debiteur de vordering niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de debiteur in verzuim. Wanneer een debiteur in verzuim is, geeft dat de schuldeiser allerlei mogelijkheden. Het is dan mogelijk om de overeenkomst te ontbinden, er kan een schadevergoeding worden gevorderd en er is wettelijke rente verschuldigd na het verstrijken van de betalingstermijn. Deze zaken dienen uiteraard wel schriftelijk te worden vastgelegd.

Let op: het is belangrijk dat de betalingstermijn benoemd wordt als ‘fatale termijn’. Want enkel bij een fatale termijn is de debiteur in verzuim. Het is daarom aan te raden om in de overeenkomst en uw algemene voorwaarden te benoemen dat het gaat om fatale betalingstermijnen.

Retentierecht

Het retentierecht is een sterk wapen om betaling af te dwingen. Het retentierecht is het recht om de afgifte van een zaak aan uw klant uit te stellen, totdat de klant de factuur voldoet. Een garagehouder hoeft de auto die hij heeft gerepareerd bijvoorbeeld niet af te geven zolang de factuur nog niet is voldaan. Ook in de bouw wordt het retentierecht veel gebruikt. Zo levert een aannemer een gebouw nog niet op, zolang dat niet is betaald.

Voor het uitoefenen van het retentierecht, moet er sprake zijn van een opeisbare vordering. Opeisbaar betekent dat de betalingstermijn moet zijn verstreken.

Weigert de klant echter om de factuur te betalen, dan kan de schuldeiser (retentor) het goed waar het retentierecht op is gebaseerd verkopen aan een derde. Hiervoor moet de schuldeiser echter wel eerst een executoriale titel verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van een vonnis van de rechtbank. Daarna moet een deurwaarder nog beslag leggen op de zaak. Vervolgens kan het goed via openbare veiling worden verkocht.

Als een klant failliet gaat, dan blijft het retentierecht in stand. De curator kan in dat geval de factuur alsnog voldoen of het goed opeisen en verkopen. De schuldeiser heeft door het retentierecht dan voorrang op de ontvangen verkoopprijs.

Eigendomsvoorbehoud

Verkoopt u goederen aan uw klanten, dan kunt u ten aanzien van die goederen een eigendomsvoorbehoud maken. Een eigendomsvoorbehoud houdt in dat het goed uw eigendom blijft, totdat de factuur is voldaan. Wordt de factuur niet binnen de betalingstermijn voldaan, dan kunt u het goed als uw eigendom weer opeisen (revindicatie genoemd). Ook in geval van een faillissement blijft het goed uw eigendom. U moet echter wel kunnen aantonen dat het goed uw eigendom is door middel van een getekende overeenkomst of geldige algemene voorwaarden.

Een eigendomsvoorbehoud kan verloren gaan door vermenging of zaaksvorming. Voorbeelden hiervan zijn als er een grondstof is geleverd die inmiddels vermengd is met een voorraad grondstoffen die geleverd is door een andere leverancier of wanneer geleverde planken verwerkt zijn tot meubelstuk.

Kortom, levert u goederen aan klanten, dan is het aan te raden om een eigendomsvoorbehoud op te nemen in uw algemene voorwaarden.

Andere mogelijkheden

Er zijn meer mogelijkheden wanneer u te maken hebt met wanbetaling. U kunt bijvoorbeeld een incassoprocedure starten. Ook is het mogelijk om voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure ‘conservatoir beslag’ te laten leggen.  De goederen (bijv. inboedel) of de bankrekening van de debiteur worden als het ware bewaard totdat het vonnis van de rechter duidelijk is. Lijkt de vordering echt oninbaar te worden en is de handelsrelatie inmiddels ook verstoord, dan is het aanvragen van het faillissement van de schuldenaar een mogelijkheid.

Voorkom verrassingen

Wanneer uw klanten niet betalen, staat u niet met lege handen. Om verrassingen te voorkomen is het van belang om uw contracten, algemene voorwaarden en debiteurenbeleid goed op orde te hebben. Hebt u hierover vragen, neemt u dan contact op met één van onze juristen via juristen@acconavm.nl.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht