Onkostenvergoeding vrijwilligers

Onkostenvergoeding vrijwilligers

Bestaande mogelijkheden en wijziging in 2019

De participatie van vrijwilligers is voor veel organisaties onmisbaar, denk aan goede-doeleninstellingen en sportorganisaties. Voor de waardering van de inzet van vrijwilligers bestaat een fiscaal gunstig financieel instrument: de vrijwilligersvergoeding.

Onder voorwaarden is een vrijwilligersvergoeding belastingvrij voor de loonbelasting. Een vrijwilligersvergoeding is een vergoeding die qua hoogte niet marktconform is en in geen verhouding staat tot het tijdsbeslag en de aard van de werkzaamheden. De Belastingdienst hanteert als norm een beloning van maximaal € 4,50 per uur voor vrijwilligers van 23 jaar en ouder. Voor vrijwilligers jonger dan 23 jaar geldt een beloning van maximaal € 2,50 per uur.

Maximale bedragen

De vrijwilligersvergoeding kan in geld of in natura worden verstrekt. De geldende maximaal aan een vrijwilliger te betalen bedragen luiden in 2018 als volgt:

  • maximaal € 150 per maand; én
  • maximaal € 1.500 per jaar.

Een kerstpakket en een bedrijfsuitje worden aangemerkt als een vergoeding in natura. De waarde van deze vergoedingen telt mee bij de beoordeling of de hiervoor vermelde maximale bedragen per vrijwilliger worden overschreden.

Bij een maandelijks gelijkblijvende vergoeding is het maandbedrag gemaximeerd op 1/12 deel van het maximale jaarbedrag van € 1.500, ofwel
€ 125 per maand. Als sprake is van een vakantieperiode van twee maanden van de vrijwilliger, kan er voor gekozen worden om gedurende tien maanden elke maand € 150 uit te keren. Indien het maximale maand- of jaarbedrag wordt overschreden, bijvoorbeeld door een na- of een vooruitbetaling, is de vrijwilligersregeling in dat jaar in zijn geheel niet van toepassing.

Van de in een kalenderjaar uitbetaalde vrijwilligersvergoedingen behoeft door de uitbetalende organisatie geen opgaaf aan de Belastingdienst te worden gedaan. De uitbetaalde vrijwilligersvergoedingen komen niet in mindering op de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Rekenvoorbeelden

Enkele rekenvoorbeelden ter verduidelijking wanneer er geen sprake is van een correcte betaling van een vrijwilligersvergoeding.

Voorbeeld 1

U betaalt uw vrijwilliger (in geld) in de maand juli en in de maand december € 300 vergoeding. In het gehele jaar komt de vergoeding dan op € 600
(2 x € 300). De vrijwilligersregeling is hier niet van toepassing, omdat u in juli en in december meer hebt betaald dan het wettelijk toegestane maximale maandbedrag van € 150, namelijk € 300.

Voorbeeld 2

U betaalt uw vrijwilliger (in geld) gedurende de maanden september tot en met december € 100 en in december verstrekt u een kerstpakket van € 75. De totale vergoeding in het gehele jaar komt dan op € 475 (4 x € 100 in geld en 1 x € 75 in natura) waarmee u binnen het maximale jaarbedrag blijft. De vrijwilligersregeling is hier echter niet van toepassing, omdat u in december meer hebt betaald en verstrekt dan het wettelijk toegestane maximale maandbedrag van € 150. U verstrekte in deze maand namelijk € 175 (€ 100 in geld en € 75 in natura).

Voorbeeld 3

U betaalt uw vrijwilliger (in geld) gedurende de maanden januari tot en met december € 50 en in februari van dat jaar vindt een nabetaling van € 600 plaats over het voorafgaande jaar. U verstrekt aan uw vrijwilliger totaal in het gehele jaar € 1.200 (12 x € 50 + € 600). De vrijwilligersregeling is echter ook hier niet van toepassing, omdat u in februari meer hebt betaald dan het wettelijk toegestane maximale maandbedrag van € 150, namelijk € 650 (€ 50 + € 600).

Let op bij vergoedingen van meerdere organisaties

Een vrijwilliger kan binnen één kalenderjaar van meerdere organisaties een voor de loonbelasting onbelaste vergoeding ontvangen. De vrijwilliger moet er dan zelf alert op zijn dat de diverse, in eenzelfde jaar ontvangen, vergoedingen voor de inkomstenbelasting belast kunnen zijn als resultaat uit een werkzaamheid in Box 1.

We geven u graag een aantal voorbeelden van wanneer een vrijwilliger wel of geen inkomstenbelasting verschuldigd is.

  • Een vrijwilliger ontvangt in een kalenderjaar van meerdere organisaties samen niet meer dan € 150 per maand en bovendien niet meer dan het maximale bedrag van € 1.500 per jaar. In deze situatie is de vrijwilliger geen inkomstenbelasting verschuldigd.
  • Een vrijwilliger ontvangt in een kalenderjaar van meerdere organisaties samen meer dan € 150 per maand en/of € 1.500 per jaar, terwijl de in verband met deze vrijwilligerswerkzaamheden aantoonbaar gemaakte kosten, zoals reis- en telefoonkosten, minimaal gelijk zijn aan de ontvangen bedragen. In deze situatie is geen inkomstenbelasting verschuldigd.
  • De door een vrijwilliger ontvangen vrijwilligersvergoedingen van meerdere organisaties samen overschrijden het bedrag van € 150 per maand en/of het bedrag van € 1.500 per jaar. De in verband met deze vrijwilligerswerkzaamheden aantoonbaar gemaakte kosten zijn lager dan de ontvangen bedragen. De vrijwilliger is inkomstenbelasting verschuldigd over het positieve saldo van ontvangsten minus kosten. De vrijwilliger is zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van zijn aangifte inkomstenbelasting.

Ter verduidelijking:

Een vrijwilliger krijgt een vergoeding van organisatie A van € 100 per maand gedurende het gehele jaar. Daarnaast ontvangt hij/zij van organisatie B een vergoeding van € 150 in de maand september van dat zelfde jaar.

Door de afzonderlijke organisaties A en B wordt aan de voorwaarden van een onbelaste vrijwilligersvergoeding voldaan. De organisaties behoeven geen loonheffing in te houden op de vrijwilligersvergoeding. Bezien vanuit de vrijwilliger wordt niet aan de voorwaarden voldaan om in aanmerking te komen voor onbelaste vrijwilligersvergoedingen, omdat over de maand september in totaal meer dan € 150 wordt ontvangen, namelijk in totaal
€ 250 (€ 100 + € 150). De vrijwilliger is over beide vrijwilligersvergoedingen, van in totaal € 1.350 (12 x € 100 + € 150), inkomstenbelasting verschuldigd. Eventueel aantoonbaar gemaakte reis- en andere kosten mogen op het inkomen in mindering worden gebracht.

Let op: Een ontvangen vrijwilligersvergoeding kan op grond van de Participatiewet invloed hebben op de hoogte van een uitkering.

Nieuwe situatie in 2019 – voornemen van het kabinet

Dat het kabinet overtuigd is van de maatschappelijke waarde van de inzet van vrijwilligers, blijkt uit het Regeerakkoord 2017-2021 waarin vanaf het jaar 2019 een bedrag van € 6 miljoen wordt uitgetrokken voor het verhogen van de onbelaste vrijwilligersvergoeding. Het voornemen bestaat het maximale jaarbedrag van € 1.500 met € 200 te verhogen tot € 1.700. Hoe hoog het nieuwe maximale maandbedrag zal worden, is nog niet bekend.

Indien u gebruik wilt maken van deze extra financiële prikkel voor vrijwilligers, dient u hiermee in uw meerjarenbegroting rekening te houden vanaf het jaar 2019. Een adviseur van acconavm kan u uiteraard adviseren over de verschillende mogelijkheden. Neem contact met ons op via onderstaand adviesformulier of stuur een mail naar maatschappelijkeorganisaties@acconavm.nl.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht