Giften aan culturele instellingen blijven in 2018 fiscaal extra aantrekkelijk

Giften culturele instellingen

Betaalde giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) zijn aftrekbaar. Voor particulieren, zzp’ers en andere zelfstandigen en samenwerkingsverbanden van ondernemers zoals maatschappen en firma’s, is de aftrek geregeld in de inkomstenbelasting. Voor rechtspersonen zoals bv’s, nv’s, stichtingen en verenigingen, is deze aftrek in de vennootschapsbelasting geregeld.

Bij het berekenen van het totaal aftrekbaar bedrag van betaalde giften moet rekening worden gehouden met een drempelbedrag dat niet aftrekbaar is en met een maximaal aftrekbaar bedrag. Voor de inkomstenbelasting is het drempelbedrag 1% van het verzamelinkomen met een minimum van € 60. Voor de vennootschapsbelasting geldt geen drempelbedrag. Van betaalde giften voor de inkomstenbelasting is maximaal 10% van het verzamel-
inkomen aftrekbaar en voor de vennootschapsbelasting 50% van de winst met een maximum van € 100.000.

In afwijking hiervan geldt voor periodieke giften in de inkomstenbelasting geen aftrekdrempel en geen aftrekmaximum.

Multiplier

Specifiek voor giften, zowel periodieke als andere giften, aan culturele instellingen geldt een begunstigende regeling; de zogenaamde ‘multiplier’. Voor de inkomstenbelasting mag het bedrag aan betaalde giften worden verhoogd met 25%, gemaximeerd op € 1.250 per jaar. Het maximale effect van de ‘multiplier’ wordt behaald bij een totaalbedrag aan culturele giften in een jaar van € 5.000: 25% van € 5.000 is € 1.250.

Dit houdt in dat bij giften aan culturele instellingen van meer dan € 5.000 de ‘multiplier’ niet hoger wordt dan € 1.250. Bij een gift aan een culturele instelling van € 6.000 bedraagt de multiplier € 1.250, zijnde 25% van € 6.000 met een maximum van € 1.250. Voor de vennootschapsbelasting geldt een verhoging van 50% met een maximum van € 2.500, zodat het maximale effect van de ‘multiplier’ door een rechtspersoon eveneens wordt gerealiseerd bij een totaalbedrag aan culturele giften in een jaar van € 5.000: 50% van € 5.000 is € 2.500.

De ‘multiplier’ is in het verleden geïntroduceerd als tijdelijke maatregel tot
1 januari 2018. In het Belastingplan 2018 is de termijn verlengd tot 1 januari 2019, zodat het komende jaar opnieuw gebruik kan worden gemaakt van de ‘multiplier’. Of de ‘multiplier’ na 2018 zal worden gecontinueerd hangt af van de uitkomst van de evaluatie van de giftenaftrek. Deze evaluatie is door het kabinet voorzien in het jaar 2018.

Culturele instellingen zijn ANBI’s die zich voor minimaal 90% richten op cultuur. Het kan daarbij gaan om de realisatie van cultureel aanbod, het verspreiden van cultuur en/of het beheren en behouden van cultuur. Een aanwijzing voor het culturele karakter van een instelling is de aanwezigheid van een aansluiting bij een culturele brancheorganisatie. Voorbeelden van culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea en monumenten), dans, film, letteren, muziek, theater, nieuwe media of vormgeving. Voor het verkrijgen van de kwalificatie van culturele instelling dient een gemotiveerde aanvraag bij de Belastingdienst te worden ingediend. De Belastingdienst kan aan een aanwijzing terugwerkende kracht verlenen.

Voor wie is de ‘multiplier’ interessant?

De ‘multiplier’ is zowel voor gevers als voor instellingen interessant. Gevers kunnen door een gericht geefgedrag aan culturele instellingen een extra besparing van inkomsten- of vennootschapsbelasting realiseren. Dit financiële voordeel kan een gever ten goede laten komen aan de instelling.

Ter verduidelijking een rekenvoorbeeld:
Bij een gewenste netto besteding van € 1.000 aan een culturele instelling kan, afgezien van de toepassing van de aftrekdrempel en het aftrekmaximum, een bruto gift worden gedaan van afgerond € 2.000. Hierbij wordt uitgegaan van een aftrek tegen een Box 1-tarief van 40,85% (tarief derde schijf in 2018). Bij een Box 1-tarief van 51,95% (tarief vierde schijf in 2018) kan bij een gewenste netto besteding van € 1.000 een bruto gift worden gedaan van zelfs € 2.850.


*) In dit rekenvoorbeeld is afgezien van de mogelijke invloed van de aftrekdrempel en het aftrekmaximum (beide niet van toepassing voor periodieke giften).

Instellingen kunnen zich met de ‘multiplier’ profileren teneinde extra inkomsten te genereren. Wij onderzoeken graag met u of de aanwijzing als culturele instelling voor u tot de mogelijkheden behoort. Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact op met een van de adviseurs van acconavm via onderstaand adviesformulier of stuur een mail naar maatschappelijkeorganisaties@acconavm.nl.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht