Zonnepark en erfpacht

Erfpachter, denk aan toestemming van de grondeigenaar!

Zonnepark en erfpacht

zonnepark en erfpacht

Het realiseren van een zonnepark op agrarische gronden kan een aantrekkelijke keuze zijn. Planologisch moet het dan wél zijn toegestaan om op de agrarische gronden zonnepanelen te plaatsen. Indien u geen grondeigenaar maar erfpachter bent, is het ook van belang dat u nagaat of de grondeigenaar akkoord kan gaan met uw voornemen.

In geval van erfpacht is volgens de van toepassing zijnde erfpachtvoorwaarden vaak instemming vereist van de erfverpachter/ grondeigenaar, zo benadrukt de kortgedingrechter van de rechtbank Den Haag in een op 16 juli jl. gewezen vonnis.

Zonne-energie in trek

Het mag geen verrassing zijn dat de populariteit van alternatieve energiebronnen ook leidt tot een hogere afzet van zonne-energie. In 2018 groeide het totale energievermogen van zonnepanelen met ruim 50% ten opzichte van een jaar eerder. De ervaring leert dat de keuze om op agrarische gronden zonneparken te realiseren lucratief kan zijn. Toch zijn er wel enkele zaken die extra uw aandacht verdienen en mogelijke obstakels vormen, zoals in het geval van erfpacht.

Rechter: toestemming erfverpachter nodig

In de hiervoor genoemde kwestie had een akkerbouwer een aantrekkelijke deal gesloten met een projectontwikkelaar van zonneparken. In vrijwel iedere erfpachtovereenkomst met de daarbij behorende erfpachtvoorwaarden is echter de bestemming/het gebruik van de gronden beschreven. Zo ook in de overeenkomst van deze akkerbouwer met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

De akkerbouwer mocht de gronden alleen voor agrarische doeleinden gebruiken. Bovendien moest hij bij verkoop van het erfpachtrecht, dit erfpachtrecht eerst aanbieden aan de Nederlandse Staat. Nu de akkerbouwer het erfpachtrecht wilde verkopen, vroeg hij het RVB om van de koopoptie af te zien en toestemming te verlenen de gronden ten behoeve van de exploitatie van het zonnepark te gebruiken. Het RVB ging hier echter niet in mee en dus wendde de akkerbouwer zich tot de rechter. Mocht de erfverpachter de toestemming weigeren?

De kortgedingrechter stelt dat ook in de privaatrechtelijke verhouding tussen overheid en burger contractsvrijheid het uitgangspunt is. Wel moet een overheidsorgaan rekening houden met algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Een voorbeeld hiervan is het vertrouwensbeginsel. Wanneer de overheid aangeeft in te stemmen met de overdracht van de erfpachtrechten, dan mag een burger in beginsel van dit gewekte vertrouwen uitgaan. In deze situatie had het RVB zich aan de beginselen gehouden. De rechter geeft vervolgens aan dat het RVB de toestemming mocht weigeren.

Van landbouwbestemming naar zonnepark, hoe dan wel

Volgens de rechter blijkt duidelijk dat alle voorwaarden in de erfpachtconstructie op de bestemming landbouw zijn gebaseerd. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de duur, de canon en de algemene voorwaarden. Door wijziging van de bestemming en een zonnepark mogelijk te maken zouden partijen dus een nieuwe overeenkomst moeten opstellen. Uit de Regeling beheer onroerende zaken 2017 volgt daarnaast dat bij het verlenen van een erfpachtrecht een openbare bieding moet plaatsvinden. Het RVB kan dus niet volstaan met een onderhandse regeling om toestemming te geven, maar moet een overeenkomst opstellen én een openbare bieding organiseren. Dit sluit bovendien ook aan op nieuw beleid ten aanzien van realisering van zonneparken.

Betrek de erfverpachter bij uw plannen

Kortom, hoewel realisering van zonneparken een aantrekkelijk alternatief kan zijn ten opzichte van agrarische exploitatie, zijn er in erfpachtsituaties veel mitsen en maren. Het is dan ook van groot belang om in een vroeg stadium de erfverpachter bij de realisering van een zonnepark te betrekken.

Hebt u vragen over erfpacht en/of meer specifiek zonneparken en erfpacht? Stuur een e-mail aan juristen@acconavm.nl of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht