Subsidieregelingen groen-economisch herstel: investeren en samenwerken

Investeren in groen-economisch herstel

Vanaf 20 december 2021 tot en met 14 februari 2022 zijn er eenmalig twee landelijke subsidieregelingen beschikbaar vanuit het Economisch Herstelfonds (EHF): ‘Investeren in groen-economisch herstel’ en ‘Samenwerken aan groen-economisch herstel’. Met deze subsidies kunt u uw landbouwbedrijf voorbereiden op de toekomst.

Let wel: u mag nog geen investeringsverplichtingen aangaan vóórdat u de subsidie hebt aangevraagd.

Investeren in groen-economisch herstel

Investeringsbedrag
Voor de subsidieregeling Investeren in groen-economisch herstel komt een bedrag beschikbaar van ruim 35 miljoen euro. U kunt subsidie ontvangen voor 60 procent van uw investeringsbedrag. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal 25.000 euro en maximaal 150.000 euro. Dit betekent dat investeringskosten minimaal 41.667 euro moeten bedragen. Jonge landbouwers kunnen bovenop de 60 procent subsidie nog eens 15 procent extra subsidie krijgen.

Investeringscategorieën
Wilt u aanspraak maken op deze subsidie? Dan moet uw investering onder een van de volgende vijf categorieën vallen:

 1. Precisielandbouw en Smart Farming
 2. Digitalisering
 3. Water (waaronder droogte en verzilting)
 4. Duurzame bedrijfsvoering
 5. Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

Per categorie is er een lijst bekend gemaakt met investeringen. Wilt u weten of uw investering in aanmerking komt voor de subsidie, bekijk deze lijst dan op de website van de RVO.

Van het minimale subsidiebedrag van 25.000 euro mag worden afgeweken als de investering op de shortlist (zie website RVO) staat. Dan is de subsidie een vast bedrag. Een andere uitzondering is als u investeert in een waterbassin voor hemelwateropvang. Het subsidiebedrag wordt bepaald in uw subsidieaanvraag.

Een aantal voorbeelden van investeringen op de lijst:

 • Spuitmachine
 • Elektrische heftruck
 • Ecoploeg
 • Voerrobot
 • Zaaimachine
 • Mestopslag
 • GPS-apparatuur
 • Potstal
 • Mechanische onkruidbestrijding
 • Mestverspreider

Voor elke categorie is een budget van 7,1 miljoen euro beschikbaar. Zijn er voor een categorie meer of minder aanvragen? Dan wordt er mogelijk budget herverdeeld tussen de categorieën.

U kunt per bedrijf voor maximaal twee concrete investeringen een aanvraag indienen. Vallen beide investeringen onder dezelfde categorie? Dan moet u dit onder één aanvraag opnemen. Vallen de investeringen in andere categorieën? Dan dient u twee aparte aanvragen in. De totale investering mag een optelsom zijn om aan het subsidiebedrag te komen. Bestaat uw aanvraag uit een machine die op de shortlist staat én een andere investering? Dan geldt wel het minimumbedrag van 25.000 euro subsidie.

Alle aanvragen die op tijd binnenkomen, krijgen punten toegekend op basis van de investering en worden daarop van hoog naar laag gerangschikt. Deze punten zijn gebaseerd op de milieuwinst. Het aantal punten staat vermeld op de investeringslijsten. Wordt het budget overschreden, dan wordt er geloot onder de groep aanvragen die leidt tot de overschrijding.

Jonge landbouwers
Jonge landbouwers kunnen dus extra subsidie krijgen. De voorwaarden voor jonge landbouwers zijn hetzelfde als bij de bekende regels voor jonge landbouwers (JOLA), namelijk:

 • U bent bij het indienen van de subsidie niet ouder dan 40 jaar.
 • U bent bedrijfshoofd van een landbouwbedrijf.
 • U bent voor het eerst bedrijfshoofd van een landbouwbedrijf.
 • De investering is bedoeld voor gebruik op het landbouwbedrijf waarvoor de subsidie is aangevraagd.
 • U moet minimaal een blokkerende zeggenschap hebben over ondernemingsbeslissingen met een financieel belang van 25.000 euro of meer.

Doordat jonge landbouwers een extra opslag van 15 procent kunnen ontvangen, wordt dit jaar de JOLA-regeling niet opengesteld. Hebt u eerder wel JOLA- of POP3-subsidie (derde plattelandsontwikkeling) ontvangen? Dan kunt u gewoon een aanvraag indienen voor deze nieuwe investering.

jonge landbouwers

 

Aanvraag
Om de subsidie te kunnen aanvragen mag u nog geen investeringsverplichtingen zijn aangegaan. Bij de aanvraag moeten de volgende stukken worden aangeleverd:

 • KvK-nummer van het landbouwbedrijf
 • offerte voor de investering(en)
 • eventuele bewijsstukken voor de investeringen, deze staan vermeld in de investeringslijsten. U kunt hierbij denken aan vergunningen.

Bent u jonge landbouwer en wilt u gebruik maken van de 15 procent extra subsidie dan moet u ook de oprichtingsakte van uw bedrijf meesturen. De investering moet binnen twee jaar na de subsidieverlening zijn afgerond.

Samenwerken aan groen-economisch herstel

Heeft u een goed idee voor een toekomstbestendige landbouw en wilt u dit samen met anderen uitwerken? Dan kunt u ook hiervoor subsidie aanvragen.

Voor deze subsidieregeling is er een vijftal projectcategorieën:

 1. Duurzame toegevoegde waardeketen
 2. Innovatieve digitalisering
 3. Gebiedsgerichte pilots
  1. Duurzaam verdienmodel voor een bepaald gebied
  2. Vastlegging van koolstof in de bodem als verdienmodel in een bepaald gebied
 4. Sectorale initiatieven
 5. Samenwerking voor maatregelen die de uitstoot van ammoniak beperken

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de subsidiabele kosten, maar minimaal 100.000 euro en maximaal 500.000 euro. Wilt u subsidie aanvragen voor gebiedsgerichte pilots dan bedraagt het subsidiebedrag minimaal 300.000 euro en maximaal 2.000.000 euro.

De aanvragen worden gerangschikt op basis van effectiviteit, haalbaarheid, efficiëntie van uitvoering en mate van innovatie. Voor de aanvraag moet er een projectplan worden geschreven dat een beschrijving geeft van:

 • de te verwachten resultaten
 • activiteiten voor de kennis verspreiding van de resultaten
 • mogelijke risico’s en randvoorwaarden van het project
 • mogelijke negatieve omgevingseffecten

Het project dient uiterlijk eind december 2024 afgerond te zijn.

Subsidie jonge landbouwers

Aanvragen van de subsidies

Beide subsidies kunnen via mijn.rvo aangevraagd worden. Om de aanvraag te kunnen indienen is er minimaal eHerkenning niveau 2+ nodig. Of u heeft een machtiging afgegeven voor RVO-diensten op niveau 2+. Wilt u als jonge landbouwer de subsidies aanvragen dan kan dit met DigiD.

Contact

Bent u van plan om een investering te doen in een van de vijf genoemde categorieën? Neem dan contact op met uw acconavm adviseur. Samen kijken we naar de mogelijkheden om uw onderneming verder te brengen. U kunt ook altijd een afspraak maken bij een kantoor bij u in de buurt.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
 • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht