Stoppersregelingen voor veehouders

Stoppersregeling veehouderij

Volgens de stikstofplannen moet er een structurele verlaging van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden komen. Hiervoor zijn er twee conceptregelingen bekend gemaakt voor veehouders die vrijwillig willen stoppen. Het gaat om de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) en de tweede ronde van de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen (MGA-2). We leggen u uit hoe deze regelingen er op dit moment uitzien.

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV)

Met de LBV kunt u als melkvee-, varkens- of pluimveehouder uw bedrijf of locatie vrijwillig beëindigen. Het ministerie trekt voor de LBV 270 miljoen euro uit voor melkveehouders. Voor zowel varkens en pluimvee wordt er beide 115 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Vergoeding

Volgens de conceptregels is het een voorwaarde dat melkveebedrijven minimaal 95 procent van de productierechten die ze in 2021 hebben benut inleveren. En dat pluimvee- en varkensbedrijven 80 procent daarvan inleveren. U krijgt hier een marktconforme vergoeding voor én een vergoeding voor het waardeverlies van de productiecapaciteit. Deze vergoeding bedraagt 100 procent (t.o.v. 65 procent in eerdere saneringsregelingen). De overige 5 dan wel 20 procent mag u ook aanbieden of zelf verkopen. Deze ruimte is open gelaten voor het geval u rechten least.

De voorwaarden

U komt in aanmerking voor deze regeling als u een stikstofdepositie van 50 mol stikstof per jaar hebt op een overbelast Natura 2000-gebied. U kunt uw stikstofdepositie berekenen via de rekentool Aerius.

Andere belangrijke voorwaarden zijn:

 • Uw veehouderij is de laatste drie jaar in bedrijf geweest.
 • Uw bedrijf heeft in het verleden geen boete gehad, met betrekking tot het GLB, mestbeleid, etc.
 • De leeftijd van de romp van het gebouw bepaalt de hoogte van de vergoeding.
 • De werkelijke situatie op het bedrijf komt overeen met de verleende vergunning.
 • U start geen nieuwe locatie nadat u hebt deelgenomen aan de LBV. U hebt dan namelijk een beroepsverbod. U kunt wel op een andere locatie die u al in gebruik hebt verdergaan of uitbreiden.
 • U trekt uw omgevingsvergunning en uw vergunning Wet natuurbescherming in. En u wijzigt uw bestemmingsplan. Wel mag u 15 procent NH3 (ammoniak) van de oorspronkelijke vergunning voor andere activiteiten gebruiken, zoals voor paardenhouderij.

Tweede ronde Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen (MGA-2)

Met de MGA-2 kan de provincie budget krijgen om zogenoemde piekbelasters gericht aan te kopen of te laten beëindigen. Piekbelasters zijn veehouderijen die een relatief hoge stikstofbelasting veroorzaken op Natura 2000-gebieden. Met deze regeling kunnen provincies deze veehouderijbedrijven actief en selectief benaderen, op een manier die zoveel mogelijk aansluit op de provinciale gebiedsgerichte aanpak.

Het doel en de middelen

Het doel van de MGA-2 is om stikstofdepositie op overbelaste Natura 2000-gebieden te verminderen. Dat gebeurt door veehouderijen te beëindigen. Middelen die hiertoe kunnen worden ingezet volgens de MGA-2 zijn:

 • veehouderijvergunningen intrekken;
 • productierecht doorhalen;
 • bedrijfsgebouwen (gedeeltelijk) slopen. Wat onlosmakelijk met de veehouderijactiviteit is verbonden, wordt gesloopt.
 • De provincie kan grond en bedrijfsgebouwen aankopen.

De vergoeding en onze ervaring

Het is de bedoeling dat u met deze regeling een marktconforme vergoeding krijgt voor de productierechten die u inlevert. De vergoeding wordt berekend op basis van taxaties, maar aanzienlijk aan de hand van vierkante meters en bouwjaar gebouw. Ook kan u een vergoeding krijgen voor de waardevermindering van onroerende zaken, als gevolg van het intrekken van de veehouderijvergunning en bestemmingswijziging, en voor de aangekochte roerende zaken.
We zien nu dat vierkante meters en het bouwjaar erg maatgevend zijn, en verbouwingen of verbeteringen beperkt worden meegenomen. In sommige situaties bij oude gebouwen kan de regeling passend zijn als het aansluit op uw eigen plannen.

Voor wie?

Alle veehouderijsectoren kunnen in aanmerking komen voor de MGA-2-regeling. Dus ook diercategorieën zonder productierecht, zoals kalveren, geiten en konijnen. Een voorwaarde is dat de stikstofdepositie van uw veehouderij op een Natura 2000-gebied groter is dan de drempelwaarde voor dat gebied.

Drempelwaarde

De drempelwaarde voor deelname is gebiedsspecifiek. De tweede ronde van de MGA moet mogelijk maken dat er ook voor Natura 2000-gebieden in de kustprovincies stikstofopbrengsten kunnen worden gerealiseerd. Bij de eerste tranche van de MGA was dit nauwelijks mogelijk.

Ondernemen na de MGA-2

Hebt u een locatie beëindigd met de MGA-2? Dan mag u, als het qua bestemming mogelijk is, hier andere activiteiten op uitvoeren. De stikstofemissie mag dan maximaal 15 procent van de bestaande vergunning bedragen. Ook mag u in principe ergens anders weer vee gaan houden, mits dit rundvee, varkens of pluimvee betreft.

Slechts het begin

Bovengenoemde regels en voorwaarden zijn pas een concept. Er zullen zeker nog onderdelen van de LBV en MGA-2 aangepast worden. En er zullen vast nog meer regelingen komen. Toch bieden de voorlopige teksten heel wat aanknopingspunten om uw eigen situatie eens onder de loep te nemen. Deelnemen aan de regelingen is een lang proces waar veel bij komt kijken. Wat zijn de financiële en fiscale gevolgen? Hoe is uw vergunningssituatie? En wat betekent het voor uzelf en uw gezin als u deelneemt aan de regeling? Uw acconavm adviseur kijkt graag met u mee. En voorziet u van passend advies. Neem contact op of maak een afspraak bij een kantoor bij u in de buurt.

Aandacht voor innovatie en verdienmodellen

Zowel acconavm als Flynth pleiten voor meer aandacht en ruimte voor innovatie binnen de stikstofaanpak en verbetering van de verdienmodellen voor de voortzetters. En doen alles binnen onze macht om u zo goed mogelijk te helpen en te steunen.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
 • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.



<< terug naar overzicht