Openstelling saneringsregeling varkenshouderij bekend

Overweegt u te stoppen?

Openstelling saneringsregeling varkenshouderij bekend

saneringsregeling varkenshouderij

Op 11 oktober jl. heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de definitieve regeling gepubliceerd voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). De subsidieregeling heeft als doel om de geurhinder in de concentratiegebieden terug te dringen.

Aanvragen voor de subsidieregeling kunnen worden ingediend in de periode van 25 november 2019 tot en met 15 januari 2020. Het subsidiebudget bedraagt 180 miljoen euro.

U beslist natuurlijk niet zomaar om te stoppen met uw onderneming. Maar indien u dit overweegt is het goed u alvast te verdiepen in de ins en outs van deze regeling. Dan kunt u, indien gewenst, direct reageren zodra de regeling wordt opengesteld.

Welke bedrijven komen in aanmerking?

De subsidie kan aangevraagd worden door varkenshouderijen gelegen in concentratiegebieden Oost en Zuid, zoals gedefinieerd in de Meststoffenwet. Deze varkenshouderijen dienen de afgelopen vijf jaar onafgebroken de huisvesting te hebben gebruikt voor het houden van varkens. Daarnaast dient de locatie te voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting.

De subsidie wordt verstrekt voor de onomkeerbare sluiting van de varkenshouderijlocatie en indien de geurscore minimaal 0,4 bedraagt. Hierbij is het vereist dat de vergunning voor intensieve veehouderij op de locatie wordt ingetrokken en dat binnen veertien maanden na subsidieverlening alle huisvesting voor varkens is verwijderd.

Wat kunt u aan vergoeding ontvangen?

De subsidie omvat twee componenten: één bijdrage voor het vervallen van de varkensrechten en één voor het waardeverlies van de huisvesting voor varkens.

De waarde voor de vergoeding van de varkensrechten wordt vastgesteld aan de hand van de geldende marktwaarde op 21 november 2019. Bij deelname aan de subsidieregeling bent u verplicht om minimaal 80% en maximaal 100% van de hoeveelheid benodigde varkensrechten door te laten halen. Dit gebeurt op basis van de aanwezige dieren in boekjaar 2018.

De component voor het waardeverlies van de huisvesting wordt bepaald door de levensduur van de huisvesting. Uitgaande van de romp van de huisvesting wordt een vergoeding gegeven per vierkante meter. De waardebepaling van de gebouwen zal geschieden nadat aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

  • alle varkens zijn niet langer aanwezig op deze huisvestingslocatie en de mestputten zijn leeg;
  • een verzoek tot intrekking van de vergunning intensieve veehouderij en vervallen bestemming intensieve veehouderij is gedaan bij de gemeente; en
  • een melding bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is gedaan voor het doorhalen van de betreffende varkensrechten.

Hoe wordt de subsidie verdeeld?

De subsidie wordt verdeeld op basis van rangschikking van de aanvragen. De rangschikking wordt bepaald door de geurscore. Naarmate de geurscore hoger is, wordt de aanvraag hoger gerangschikt. De geurscore dient minimaal 0,4 te bedragen en wordt bepaald aan de hand van de geurbelasting van de varkenshouderij op geurgevoelige objecten met een permanente verblijfsfunctie binnen een straal van één kilometer van de varkenshouderijlocatie. Hieronder vallen, in tegenstelling tot hetgeen in het concept van de regeling is gepubliceerd, ook bedrijfswoningen van akker- en tuinbouwbedrijven indien er geen landbouwhuisdieren worden gehouden.

Overige gebouwen met een verblijfsfunctie zoals recreatiewoningen en kantoren worden uitdrukkelijk niet aangemerkt als geurgevoelig object. De geurbelasting per object wordt omgezet in een weegfactor en alle weegfactoren afzonderlijk mogen bij elkaar worden opgeteld tot de geurscore.

Wanneer wordt het subsidiebedrag uitgekeerd?

Uiterlijk zes weken na ontvangst van de getekende overeenkomst wordt 10% van het subsidiebedrag aan u uitgekeerd. Het tweede deel, 70%, zal worden uitgekeerd nadat is vastgesteld dat aan de drie eerder opgesomde subsidievoorwaarden is voldaan.

Nadat de laatste termijn – die betreft dat u binnen veertien maanden na beschikking alle huisvesting gesloopt dient te hebben – is verstreken, dient u binnen dertien weken de vaststelling aan te vragen. Hierna vindt de uitbetaling van de resterende 20% plaats.

Waar dient u rekening mee houden?

Na ontvangst van de subsidiebeschikking dient u binnen acht weken een overeenkomst te tekenen, waarin de vereisten van de subsidieregeling zijn bepaald. Binnen acht maanden na de subsidieverlening dienen alle varkens afgevoerd te zijn, de mestputten leeg en de varkensrechten vervallen te zijn. Binnen dit tijdsbestek dient ook een verzoek gedaan te zijn voor het intrekken van de  milieuvergunning en verzoek tot bestemmingswijziging. Binnen veertien maanden na de subsidieverlening dient u alle gebouwen voor de huisvesting van varkens gesloopt te hebben.

Voorafgaande aan de publicatie van deze subsidieregeling hebben de diverse overheden met elkaar overlegd. Tijdens dit overleg is overeengekomen dat provincies en gemeenten voorlichting en begeleiding op maat geven en ondernemers optimaal faciliteren bij onder andere mogelijke herbestemming van hun bedrijf.

Wat betekent deze regeling voor u en uw bedrijf?

Indien u deelneemt aan deze saneringsregeling is het voor u niet mogelijk om op een andere locatie een nieuwe varkenshouderij op te richten cq een locatie aan te kopen. U behoudt wel de mogelijkheid om op een andere locatie in uw eigendom, de varkenshouderijtak uit te breiden.

Verder is de regeling erop gericht om leegstand van agrarische gebouwen tegen te gaan. Vandaar de verplichting om alle varkenshuisvesting te slopen en het puin af te voeren. Er is hierbij geen ruimte om de bestaande varkenshuisvesting om te bouwen naar een gebouw met een andere bedrijfsfunctie, zoals een caravanstalling of opslagloods.

Indien uw bedrijf enige geurhinder veroorzaakt  op omwonenden en u bent overwegende om uw bedrijf op korte of middellange termijn te beëindigen, kan het interessant zijn uw bedrijf voor deze subsidieregeling in te schrijven. Het is echter belangrijk om vooraf goed in kaart te brengen wat de financiële gevolgen zijn van deelname aan deze subsidieregeling en wat dit betekent voor u als ondernemer, uw onderneming en uw toekomstperspectief.

We begeleiden u graag

Naast de financiële resultaten uit deelname aan de subsidieregeling is het ook belangrijk om een inschatting te maken van uw fiscale positie. acconavm kan voor u en uw bedrijf in beeld brengen welke financiële en fiscale gevolgen dit heeft. Daarnaast beschikken we over ervaren adviseurs die u graag begeleiden en met u mee denken over welke mogelijkheden en toekomstperspectieven er voor u en uw onderneming zijn. Neem hiervoor contact op met uw accountmanager of maak gebruik van onderstaand adviesformulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht