Het belang van een juiste WOZ-aanslag

WOZ-aanslag

In de eerste maanden van het nieuwe jaar ontvangt u, als eigenaar of gebruiker van onroerend goed, de nieuwe WOZ-waarde. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Aangezien deze waarde voor steeds meer doeleinden wordt gebruikt, is het van belang om er kritisch naar te kijken.

WOZ-waarde is basis voor belastingen

De WOZ-waarde wordt onder verantwoordelijkheid van de gemeente, vaak in een samenwerkingsverband, jaarlijks vastgesteld. Deze waarde is de basis voor veel belastingen.

Allereerst worden de jaarlijkse gemeentelijke heffingen, zoals Onroerende Zaakbelasting (OZB) en waterschapheffingen erop gebaseerd. Daarnaast bepaalt de waarde van de woning het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting.

Voor bedrijfsgebouwen geldt een afschrijvingsbeperking op basis van de WOZ-waarde. Met name voor bv’s heeft dit sinds 2019 ingrijpende gevolgen. Ook wordt de WOZ-waarde gebruikt voor het bepalen van de hoogte van de erf- en schenkbelasting.

Kortom: redenen genoeg om de beschikking op korte termijn goed te bekijken, met name omdat de bezwaartermijn beperkt is.

Beschikking en taxatieverslag

Wat u van de gemeente of het samenwerkingsverband ontvangt, is een beschikking. Hierop staat de totale WOZ-waarde van de locatie. Tevens is weergegeven wat u aan belastingen en heffingen moet betalen. Deze zijn gesplitst naar eigenaar en/of gebruiker van de onroerende zaken.

De opbouw van de totale WOZ-waarde is gespecificeerd weergegeven in een taxatieverslag. Dit wordt niet automatisch toegestuurd. Het kan gratis worden opgevraagd bij de gemeente of het samenwerkingsverband. Meestal is het ook digitaal beschikbaar, waarbij inloggen met DigiD of eHerkenning nodig is. In het taxatieverslag wordt de taxatiewaarde zeer gespecificeerd per onderdeel weergegeven.

Beoordeling WOZ-beschikking en taxatieverslag

Bij de ontvangen beschikking kijkt u naar de volgende onderdelen:

  • Staat op de aanslag de juiste eigenaar en gebruiker vermeld?
  • Zijn de tarieven gehanteerd voor een woning of niet-woning en wat is in werkelijkheid de voornaamste bestemming?
  • Wijken de bedragen veel af van vorige jaren?

Let op: bij glastuinbouw moet er verschil zijn tussen de WOZ-waarde en de grondslag voor de OZB omdat kassen zijn vrijgesteld van OZB-heffing.

Het is altijd nuttig om het bijbehorende taxatieverslag te downloaden en u af te vragen:

  • Is uitgegaan van correcte bouwjaren en oppervlaktes? Met name de opsplitsing van oppervlakte cultuurgronden (vrijgesteld) en overige grond (erf, ondergrond gebouwen) is een aandachtspunt.
  • Is voldoende rekening gehouden met waardedrukkende factoren, zoals de aanwezigheid van asbest, achterstallig onderhoud, het ontbreken van een rioolaansluiting of andere zaken?
  • Is uitgegaan van de juiste bouwmaterialen, zoals metselwerk, betonpanelen, sandwichpanelen, metalen silo’s of foliebassins?
  • Staan er nog onderdelen op de taxatie die inmiddels zijn gesloopt of verwijderd?
  • Is bij de woning rekening gehouden met het feit dat het qua functie een bedrijfswoning betreft en zijn correcte vergelijkingsobjecten gebruikt?

Afschrijvingsbeperking

De hoogte van de OZB met gerelateerde heffingen en het huurwaardeforfait van de eigen woning zijn rechtstreeks aan de WOZ-waarde gekoppeld. Het grootste nadeel ontstaat echter als er afschrijvingsbeperkingen zijn op bedrijfsgebouwen.

Op gebouwen mag worden afgeschreven tot de zogenaamde bodemwaarde. In feite komt het erop neer dat de boekwaarde van een gebouw door afschrijvingen niet onder de bodemwaarde mag zakken. Voor de inkomstenbelasting (eenmanszaken, maatschappen) is de bodemwaarde 50 procent van de WOZ-waarde bij gebouwen in eigen gebruik. Dit is de waarde inclusief ondergrond. Met ingang van 1 januari 2019 is dit in de vennootschapsbelasting aangescherpt. Een gebouw in eigen gebruik kan sindsdien nog slechts tot 100 procent van de WOZ-waarde worden afgeschreven. Voor verhuurde of verpachte gebouwen was deze beperking altijd al van toepassing, ook voor de inkomstenbelasting.

Glasopstanden behoren ook tot de categorie gebouwen. De glasopstanden zijn weliswaar vrijgesteld van OZB-heffing, maar worden wel meegenomen in de taxatie ten behoeve van de vaststelling van de bodemwaarde.

Een lagere WOZ-waarde geeft een lagere bodemwaarde en dus meer afschrijvingspotentieel. Ook de waardering van de ondergrond van de gebouwen is hierbij essentieel. Een juiste taxatie is daarom van groot belang voor uw bedrijfsvoering!

Bezwaar maken

Indien u het niet eens bent met de taxatie, kunt u een goed onderbouwd bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken na dagtekening van de aanslag. Het bezwaarschrift moet aan bepaalde eisen voldoen. Als u het bezwaarschrift laat indienen door een deskundige, hebt u recht op een kostenvergoeding (normbedrag), indien het bezwaarschrift tot een correctie van de aanslag leidt.

De afgelopen jaren heeft acconavm namens vele klanten succesvol een bezwaarschrift ingediend. Hierdoor hebben deze klanten direct op gemeentelijke heffingen bespaard en op langere termijn minder inkomsten-, erf- of schenkbelasting betaald.

 Vragen en meer informatie

Voor vragen over de WOZ-waarde en bezwaar maken, kunt u contact opnemen met uw acconavm adviseur of maak gebruik van het onderstaande formulier. We helpen u graag verder.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht