Concept saneringsregeling varkenshouderij: Overweegt u te stoppen?

saneringsregeling varkenshouderij

Op 29 april jl. heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de conceptregeling gepubliceerd voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (SRV). De subsidieregeling is bedoeld om de geurhinder in de concentratiegebieden terug te dringen.

U beslist natuurlijk niet zomaar om te stoppen met uw onderneming. Maar indien u dit overweegt is het goed u alvast te verdiepen in de ins en outs van deze conceptregeling. Dan kunt u, indien gewenst, direct reageren zodra de regeling wordt opengesteld.

Planning

Tot 1 juni 2019 kan er gereageerd worden op het concept via een internetconsultatie. Gezien de publicatie een concept betreft, kunnen zaken nog wijzigen. Vanaf 1 juli 2019 treedt de regeling in werking. Aanvragen voor de subsidieregeling kunnen worden ingediend in de periode 15 augustus tot en met 30 september 2019. Het subsidieplafond bedraagt € 120 miljoen.

Welke bedrijven komen in aanmerking?

De subsidie kan aangevraagd worden door varkenshouderijen gelegen in concentratiegebieden Oost en Zuid, zoals gedefinieerd in de Meststoffenwet. Deze varkenshouderijen dienen de afgelopen vijf jaar onafgebroken de huisvesting te hebben gebruikt voor het houden van varkens. Daarnaast dient de locatie te voldoen aan het Besluit Emissiearme huisvesting. De subsidie wordt verstrekt voor de onomkeerbare sluiting van de varkenshouderijlocatie en indien de geurscore minimaal 0,4 bedraagt. Hierbij is het vereist dat de vergunning voor intensieve veehouderij op de locatie wordt ingetrokken en dat binnen 14 maanden na subsidieverlening alle huisvesting voor varkens is verwijderd.

Wat is de vergoeding?

De subsidie omvat twee componenten, één bijdrage voor het vervallen van de varkensrechten en één voor het waardeverlies van de huisvesting voor varkens. De waarde voor de vergoeding van de varkensrechten wordt vastgesteld aan de hand van de geldende marktwaarde op 15 augustus 2019. Het subsidiedeel voor het waardeverlies van de huisvesting wordt bepaald door de levensduur van de huisvesting. Uitgaande van de romp van de huisvesting wordt een vergoeding gegeven per vierkante meter.

Hoe wordt de subsidie verdeeld?

De subsidie wordt verdeeld op basis van een rangschikking van de aanvragen. De rangschikking wordt bepaald door de geurscore. Naarmate de geurscore hoger is, wordt de aanvraag hoger gerangschikt. De geurscore dient minimaal 0,4 te bedragen en wordt bepaald aan de hand van de geurbelasting van de varkenshouderij op geurgevoelige objecten binnen een straal van één kilometer van de varkenshouderijlocatie. Deze geurbelasting wordt omgezet in een weegfactor en alle weegfactoren afzonderlijk mogen bij elkaar worden opgeteld tot de geurscore.

Waar dient rekening mee te worden gehouden?

Na ontvangst van de subsidiebeschikking dient binnen acht weken een overeenkomst getekend te worden waarin de vereisten van de subsidieregeling zijn bepaald. Binnen acht maanden na de subsidieverlening dienen de varkens afwezig, de mestputten leeg en de varkensrechten vervallen te zijn.

Er moet binnen dit tijdsbestek ook een verzoek zijn ingediend voor het intrekken van de  milieuvergunning alsmede een verzoek tot bestemmingswijziging. Binnen veertien maanden na de subsidieverlening dienen alle gebouwen voor de huisvesting van varkens gesloopt te zijn.

Is er nu zekerheid?

Gezien de publicatie een concept betreft, kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden. Het concept geeft wel een goed beeld hoe het Ministerie van LNV de regeling uit wil voeren. Er zijn echter nog wel wat vragen die deze regeling oproept. Zo mag de ondernemer bij het aangaan van deze regeling geen varkens gaan houden op een andere locatie dan waar hij reeds een varkenshouderijlocatie heeft.

Wat betekent deze regeling voor u en uw bedrijf?

Indien uw bedrijf enige geurhinder veroorzaakt, kan het interessant zijn om een subsidieaanvraag in te dienen. Het is echter belangrijk om vooraf goed in kaart te brengen wat de financiële gevolgen zullen zijn, ook fiscaal gezien. Verder is het ook verstandig om te kijken naar mogelijkheden van herbestemming van de locatie en/of het verkrijgen van aanvullende vergoedingen. Wat zijn verdere (ontwikkelings)mogelijkheden voor de ondernemer in persoon maar ook voor het bedrijf? Het saneren van een locatie kan kansen geven. Saneren van een locatie en mogelijk stoppen met het bedrijf heeft ook een grote emotionele impact.  Op basis van het concept voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen kan acconavm voor u in beeld brengen of uw bedrijf in aanmerking komt voor deze regeling en welke financiële en fiscale gevolgen dit heeft. Neem hiervoor contact op met uw accountmanager of maak gebruik van onderstaand contactformulier. Samen brengen we u en uw onderneming verder, met focus op de toekomst. Uw toekomst.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht