Disclaimer

Algemeen

De bepalingen uit deze disclaimer zijn van toepassing op de websites die zijn gekoppeld aan het internetadres www.acconavm.nl. Mocht u problemen ondervinden op onze websites, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail aan info@acconavm.nl. Wij zullen dan onze uiterste beste doen het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Het hierna bepaalde is tevens van toepassing op de informatie zoals verstrekt tijdens door ons georganiseerde bijeenkomsten voor cliënten en collega-ondernemers.

Elektronische communicatie

U kunt ons, nu en in de toekomst, op verschillende manieren bereiken. Onder meer via de websites en e-mail. Deze vormen van elektronische communicatie zijn nooit 100 procent veilig. Door gevoelige of vertrouwelijke informatie zonder ‘versleuteling’ via het open internet aan ons te versturen, aanvaardt u het risico, dat deze informatie bij derden terechtkomt. Wij verwerken uw gegevens conform onze Privacyverklaring acconavm.

Informatie en hyperlinks

Wij bieden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, de informatie op de websites aan als een vorm van dienstverlening. In het bijzonder aan onze huidige en toekomstige relaties, maar in feite aan een ieder die toegang heeft tot internet. Uitdrukkelijk dient de op de websites verstrekte informatie – zoals, doch niet uitsluitend, in onze blogs, vlogs, podcasts en dossiers en in onze nieuwsbrieven, memo’s, whitepapers, kennisbank- en andere artikelen – niet te worden beschouwd als (onderdeel van ons) juridisch, fiscaal, financieel of enig ander advies. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend en wij aanvaarden hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid.

Wij betrachten altijd de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen en/of opmaken van onze websites. Dit betekent evenwel niet, dat wij kunnen garanderen dat de op de websites verstrekte informatie altijd juist, up-to-date of compleet is. Wij aanvaarden hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid.

In de gevallen, dat op de websites hyperlinks worden aangeboden betekent dit niet, dat wij de, via die links, eventueel aangeboden diensten of producten aanbieden en/of aanbevelen. Ook voor de juistheid van de informatie op die websites kunnen wij niet instaan en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid

acconavm en de aan ons gelieerde ondernemingen en/of onze werknemers zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade die ontstaat als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van de informatie of mogelijkheden die de websites bieden of gebruik van de websites zelf. Gebruik van de websites geschiedt dan ook volledig voor uw eigen risico. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor het geval de informatie op de websites inbreuk zou maken op auteursrechten en/of andere rechten van intellectuele eigendom van derden en in de gevallen dat de websites (tijdelijk) niet bereikbaar zijn.

Wijzigingen

Wij zullen de informatie op de websites periodiek aanvullen en eventueel wijzigen. Dit kunnen wij steeds onmiddellijk en zonder enige kennisgeving vooraf doen.

Rechten van intellectuele eigendom

Ten aanzien van alle informatie en/of andere auteursrechtelijk beschermde werken op de websites behouden wij uitdrukkelijk onze auteursrechten en die van onze licentiegevers voor. Voor gebruik van het hiervoor bedoelde heeft u voorafgaande toestemming van ons nodig. U kunt uw verzoeken in dit verband aan ons richten per e-mail.

Toepasselijk recht

Op de websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele uit hoofde van de websites en de disclaimer voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

©acconavm