http://accountant

Agrarisch recht en RO

Een zeer specifiek kennisgebied van juridisch advies betreft het agrarisch recht. Wij beschikken over gespecialiseerde kennis op het gebied van pachtregelgeving, betalingsrechten en regelgeving op het gebied van mest. Ook beschikken wij over kennis op het gebied van Natura 2000 en de Natuurbeschermingswet. Wij begeleiden cliënten bij vergunningstrajecten (Milieu en Natuurbeschermingswet) die noodzakelijk zijn voor uw bedrijfsvoering. Wij zijn lid van de Vereniging Agrarisch Recht, doceren agrarisch recht en onderhouden nauwe vaktechnische contacten met de Universiteit van Groningen.

Agrarisch recht bij samenwerking

Overweegt u een samenwerkingsverband aan te gaan? Als specialist in agrarisch recht adviseren wij u bij het aangaan van agrarische samenwerkingsverbanden en over de juridische consequenties daarvan.

Agrarisch recht en juridische procedures

Uiteraard begeleiden wij u ook in:

  • procedures bij de Rechtbank, pachtkamer en kantonrechter;
  • procedures bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven;
  • procedures bij de Grondkamers;
  • procedures bij de Centrale Grondkamer (in pachtzaken).

Ruimtelijke Ordening

Onder de noemer Ruimtelijke Ordening stuurt de overheid via een complex stelsel van plannen (zoals structuurvisies en bestemmingsplannen) de ontwikkeling en het gebruik van grond en gebouwen aan. Wij adviseren u graag over het planologisch traject indien u zelf uw onderneming wenst uit te breiden of wanneer u wordt geconfronteerd met ongewenste planologische ontwikkelingen. Ook kunnen wij u bijstaan indien de overheid gronden van u nodig heeft in verband met de realisatie van infrastructurele projecten of woningen. Daarnaast begeleiden wij u in bestemmingsplanprocedures. Wij begeleiden onze cliënten bij het indienen van zienswijzen en in bezwaarprocedures. Ook procederen wij regelmatig bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Planschade en nadeelcompensatie

Ook wanneer u schade ondervindt als gevolg van planologische ontwikkelingen (planschade) of van rechtmatig overheidshandelen (nadeelcompensatie) staan wij u bij. Wij zijn lid van de Vereniging voor Bouwrecht, de Vereniging van Vastgoedjuristen en wij treden op als docent bij de cursus Grondverwerving en Schadevergoedingen van NCOI.

Meer juridisch advies

Onze juristen agrarisch recht en ruimtelijke ordening adviseren u graag. Hebt u vragen op een ander juridisch vlak, zoals arbeidsrecht of ondernemingsrecht? Ook dan staan onze specialisten juridisch advies voor u klaar.


Mag ik een offerte?