http://Melkvee%20header%20Holstein

Stikstofbeleid: niet saneren, maar innoveren!

Stikstofbeleid innoveren

Het stikstofbeleid: het blijft een veelbesproken thema. Vooral in de agrosector. In een brandbrief aan de ministers Christianne van der Wal (Stikstof) en Henk Staghouwer (Landbouw) schreven emeritus-hoogleraar Rudy Rabbinge en ik dat het beleid serieus moet worden aangepast. Daarnaast sturen we aan op een realistischer én beter houdbaar beleid. Hier vertel ik u alles over in mijn blog. Want júist nu, met alle recente ontwikkelingen, is het van belang een stap vóóruit te zetten!

Huidig beleid schiet doel voorbij

Het huidige beleid is ‘een doodlopende weg belegd met goud’. Geen stap vooruit, maar juist achteruit. De adviezen van de commissie Stikstofproblematiek (commissie Remkes) worden nauwelijks opgevolgd. Het kabinet borduurt vooral voort op het door de Raad van State afgekeurde PAS-beleid. Hierbij zetten ze vooral in op het opkopen van grond en bedrijven in een straal van 10.000 meter rond natuurgebieden, voor miljarden euro’s.

De uitkoop van boeren levert echter vrijwel geen bijdrage aan de vermindering van de directe depositie dichtbij deze bedrijven, en slechts een zeer kleine bijdrage aan de verkleining van de totale stikstofdeken. Daarnaast toont onderzoek in omringende landen, zoals Denemarken, aan dat de emissies van agrarische bedrijven deels dichtbij de stal neerslaan. En in ieder geval niet verder dan slechts enkele honderden meters er vandaan. Dat is ook de reden dat buurland België ervoor kiest om slechts de bedrijven binnen een straal van 250 meter rond natuurgebieden te verplaatsen (in tegenstelling tot de 10.000 meter in Nederland).

Het is dan ook zaak om bij bedrijven die op grotere afstand van stikstofgevoelige gebieden liggen, in te zetten op bronmaatregelen om de emissie terug te brengen. In de agrosector is hiervoor voldoende kennis aanwezig. Maar de sector moet hiervoor dan wel de kans krijgen.

Oneerlijke lastenverdeling

Wat vooral oneerlijk is, is dat het depositiepatroon van stikstof uit de agrosector vrijwel gelijk is aan dat van de sector industrie en mobiliteit. Deze twee sectoren zijn de belangrijkste bronnen van stikstofoxides, maar krijgen wel de mogelijkheid om hun stikstofemissie te verkleinen met innovaties. Terwijl voor agrosector volledig wordt ingezet op krimp in plaats van innovatie. En internationaal onderzoek juist aantoont dat krimp niet of amper werkt en alleen bronmaatregelen (die je met innovatie kunt realiseren) echt helpen.

Focus op doelmaatregelen

Decennialang was Nederland juist een van de voorlopers op internationaal gebied van stikstofreductie. Denk bijvoorbeeld aan het in de jaren negentig ingezette Minas, waarbij agrariërs aan een aantal doelvoorschriften moesten voldoen. Dit heeft tot 2006 geleid tot een reductie van de emissie van maar liefst 60 tot 70 procent door minder eiwitrijk voeren, anders en minder bemesten en een start met anders huisvesten. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat de door de commissie Remkes voorgestelde focus op doelmaatregelen beter werkt.

Hiermee borduren we voort op de werkwijze in de agrarische sector, waar problemen steeds met innovatieve technieken en methoden werden opgelost. Zo kan de scheiding van mest (urine en vaste mest) niet alleen het emissieprobleem fors aanpakken, het kan ook een grote bijdrage aan de vermindering van de inzet van kunstmest leveren (door de gescheiden fracties als kunstmest vervanger in te zetten). Hiervoor is wel een wijziging nodig in de wet- en regelgeving.

Stop sanering, zet in op innovatie

In onze brandbrief roepen we de bewindslieden dan ook met klem op om terug te komen van de ingeslagen weg. Dat wil zeggen: stop de sanering van de akkerbouw en veehouderij in de agrarische sector. Zet daarentegen volop in op een innovatieve benadering. Zodat we voortbouwen op de kennis en inzichten van de bedrijfstakken en de schijnzekerheid van sanerende uitkoop vermijden. Hierdoor waarborgen we de voedselzekerheid en zetten we tegelijk in op duurzame ontwikkeling. Waarbij we de stikstoftransitie en energietransitie verbinden met de agrotransitie.

Wij helpen u verder

Wilt u graag meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op via l.vandellen@acconavm.nl. Natuurlijk kunt u ook altijd terecht bij mijn collega’s. Zij zijn thuis in uw branche en denken graag met u mee. Neem dan contact op met uw adviseur of een kantoor bij u in de buurt.

Lubbert van Dellen Bloggerprofiel
Lubbert van Dellen (Commercieel Directeur)
Lubbert van Dellen is zeer betrokken bij de agrarische sector, met name bij de melkveehouders en akkerbouwers, zijn roots liggen immers hier. Zijn specifieke kennis, gecombineerd met zijn enorme netwerk en ervaring deelt hij graag, zowel met agro-ondernemers en andere klanten in food&agri, onze adviseurs, bestuurders van multinationals en landelijke politici. Altijd met het belang van de sector voor ogen.Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
<< terug naar overzicht