Op goede gronden: hebt u uw grondstrategie al op orde?

grondstrategie

Grond is het productiemiddel voor de akkerbouw. Het duurzaam benutten van de grond draagt veel bij aan de continuïteit van de akkerbouwonderneming. Ook is het een goede basis voor de invulling van kringlooplandbouw. Ik neem u graag mee in een aantal overwegingen aangaande uw grondstrategie.

Uitzonderlijke droogte

Het groeiseizoen 2018 was uitzonderlijk droog. De combinatie van droogte en hitte heeft op veel plekken veel schade in de gewassen aangericht. In de praktijk blijkt dat de schade als gevolg van de droogte forse verschillen in opbrengstdalingen heeft opgeleverd.

Bij de ene ondernemer zie ik een positief effect van vele jaren aanvoer van extra organische stof in de vorm van groenbemesters, stro en (vaste) mest of compost. De goed verzorgde gronden hadden minder last van de droogte. Op goed onderhouden percelen is beregening, voor zover mogelijk vaak effectiever. Zij houden het water beter vast.

Hebt u in beeld welk effect droogte op uw percelen heeft? Bent u in staat de schade van een volgende droge periode effectief in te perken?

Extreem weer: neerslag

De kans op schade als gevolg van extreme neerslag is de laatste jaren vele malen groter dan de kans op schade als gevolg van droogte. De praktijk heeft een serie maatregelen doorgevoerd om de waterschade te zoveel mogelijk te voorkomen. Er is fors geïnvesteerd in aanvullende drainage en herdrainage. Het doel hierbij is schade als gevolg van opbrengst- of kwaliteitsverlies te beperken; vooral op zavel- en kleigronden. Goed voorbereide ondernemers benutten elke droge periode in het najaar om de drainage verder te optimaliseren. Hebt u het volgende drainageplan al uitgewerkt?

Veelal is het optimaliseren van de drainage slechts een van de noodzakelijke maatregelen voor het effectief verkleinen van de kans op schade door extreme neerslag.

Aanvullende vlaklegging en/of rondlegging van de percelen is ook noodzakelijk. Dit is vooral van belang als de gewassen de grond (nog niet) bedekken. De gewasverdamping is dan nog minimaal. Door direct na het zaaien of planten oppervlakkige greppels door de lage gedeelten van de percelen te trekken kan veel schade door extreme neerslag worden voorkomen. Goed voorbereide ondernemers benutten de droge perioden in de herfst om de vlak- of rondlegging van de percelen verder te optimaliseren. Hoe ziet uw volgende grondverbeterplan er uit?

Terugverdientijd van uw investering

Investeringen in drainage, vlak- en rondlegging hebben veelal een korte terugverdientijd. Bij gangbare bouwplannen is de terugverdientijd van drainage 1 tot 5 jaar en de terugverdientijd van grondverbetering 2 tot 6 jaar. De spreiding in terugverdientijden is afhankelijk van het bouwplan, de hoogte van de investering en de belastingdruk tijdens en na de perceelverbetering.

Investeren in uw grondstrategie

Als u uw grondstrategie nog niet helder voor ogen hebt, zijn er dus nog heel wat keuzes te maken. Mijn collega’s en ik denken graag met u mee over uw grondstrategie. We bekijken diverse opties en strategieën om zo de te zetten stappen te bepalen die het beste bij u en uw onderneming passen.

Harm Jan Schipper
Harm Jan Schipper (Accountmanager)
Harm Jan Schipper is een zeer betrokken adviseur in de agrarische sector, met name bij de akkerbouwers en melkveehouders en daar liggen ook zijn roots. Hij onderscheidt zich door voortdurend passende vertalingen te maken van wet- en regelgeving voor ondernemers in de agrarische sector. Voor hem is het leveren van toegevoegde waarde essentieel. Hij houdt het belang van de klant altijd scherp op zijn netvlies.<< terug naar overzicht