De nieuwe stikstofaanpak: iets meer duidelijkheid

stikstofaanpak

Eind april kwam minister Schouten met belangrijk nieuws over de stikstofaanpak. Er werd aangekondigd dat ruim vijf miljard euro beschikbaar komt voor diverse maatregelen om de stikstofdepositie terug te dringen. Inmiddels is ook het eindrapport van de Commissie Remkes gepubliceerd. De nieuwe stikstofaanpak wordt zo weer iets duidelijker. Ik neem u graag even mee in de ontwikkelingen.

Plannen van het kabinet

Door de coronaperikelen die ons de laatste maanden zo bezighouden, zouden we bijna de stikstofdiscussie vergeten. Volgens Schouten is het juist van belang dat er geen belemmeringen zijn om de economie weer op gang te krijgen en daarom moet zo snel mogelijk duidelijk zijn hoe de stikstofaanpak eruit gaat zien.

Veel van de maatregelen waren al eerder bekendgemaakt. Het gaat voor de landbouw onder meer om:
bevorderen van beschikbare landbouwgrond
invoer van een stikstofregistratiesysteem
investeringen in stallen
aanpassen van het veevoer
vergroten van de weidegang
emissiearm uitrijden van mest
volgen van opleidingen
beëindigingsregelingen

Wel maakte Schouten onlangs pas bekend wat dit allemaal gaat kosten: 5,1 miljard euro tot en met 2030. Op dat moment werd ook duidelijk waar het kabinet naar streeft: 50 procent afname van stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Jaarlijks zal samen met de provincies een evaluatie worden gehouden, waarna eventueel bijsturing plaatsvindt.

Adviesrapport Remkes

Op enkele onderdelen gaat het adviescollege een stap verder dan het kabinet. Zo stelt het college voor om de norm van 50 procent reductie wettelijk vast te leggen en er dus niet slechts een streefwaarde van te maken. Een andere aanbeveling is om, waar dat noodzakelijk is voor natuurherstel, ook in te zetten op gedwongen uitkoop.

Minister Schouten heeft laten weten de aanbeveling over de wettelijke borging over te nemen. Gedwongen uitkoop lijkt vooralsnog een taboe te zijn.

Huidige stand van zaken: starten en uitbreiden bedrijven mogelijk

Als u als agrariër wilt starten of uitbreiden kunt u, indien sprake is van een toename van stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied, toch toestemming krijgen in de vorm van een vergunning indien u ‘intern of extern saldeert’.

Bij intern salderen kunt u bijvoorbeeld denken aan het installeren van een luchtwasser. U treft dan maatregelen waardoor per saldo de stikstofdepositie op uw bedrijf niet toeneemt. Extern salderen houdt in dat u een vergunning (of een gedeelte ervan) van een ander bedrijf overneemt. Extern salderen is voorlopig nog niet mogelijk voor veehouderijen. Minister Schouten heeft aangegeven dat zij spoedig bekendmaakt vanaf wanneer dit wel mogelijk wordt.

Indien u een vergunning overneemt (extern salderen), moet u binnen drie jaar daadwerkelijk hiervan gebruikmaken. Anders bent u de aangekochte vergunning kwijt voor wat betreft het niet-gebruikte deel. Mocht u uw vergunning, of een gedeelte ervan, willen verkopen door middel van extern salderen, dan kan dit slechts voor 70 procent van de gerealiseerde stalcapaciteit. De gerealiseerde stalcapaciteit is dat gedeelte van de stal dat u daadwerkelijk in gebruik hebt genomen. Stelt u zich voor dat u het houden van 200 dieren vergund hebt gekregen. Uw stallen zijn ingericht, met daarbij behorende installaties, voor 180 dieren. U hebt 150 dieren in uw stallen. In dat geval kunt u maximaal extern salderen voor 70 procent van 180, is 126 dieren. De peildatum van de gerealiseerde stalcapaciteit is het moment van aanvragen van de vergunning. Het is aan u om aan te tonen wat de gerealiseerde stalcapaciteit op dat moment is. Natuurlijk helpen de acconavm adviseurs u hier graag bij.

Er gelden daarnaast nog enkele andere voorwaarden voor extern salderen. Zo moet sprake zijn van een directe samenhang tussen het stoppende en uitbreidende/startende bedrijf en het aankopende bedrijf mag niet gestopt zijn tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2018. Bij de vergunningsaanvraag moet u dus aantonen dat de stikstofruimte van de boer die is gestopt, specifiek ten behoeve van uw bedrijf komt. Dit kunt u bijvoorbeeld vastleggen in een overeenkomst. Nogmaals, op dit moment is extern salderen nog niet mogelijk voor de veehouderij, maar waarschijnlijk komt daar op korte termijn verandering in.

Ook wordt het mogelijk om niet-gebruikte gedeeltes van de vergunning te verleasen. Ook hiervoor geldt dat het om maximaal 70 procent van de gerealiseerde stalcapaciteit gaat. Het verleasen mag bovendien alleen voor tijdelijke projecten. Een voorbeeld is de bouw van een stal. Het is dus niet mogelijk voor bijvoorbeeld het permanent houden van dieren. Nadere afspraken worden nog bekendgemaakt.

Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden?

Mijn acconavm collega’s en ik zijn u graag van dienst bij het bepalen van uw mogelijkheden en kunnen u begeleiden in een vergunningentraject. Neem contact op met een kantoor bij u in de buurt of via juristen@acconavm.nl.

Marvin Gerritsen
Marvin Gerritsen (Junior Juridisch Adviseur)
Marvin Gerritsen is Junior Juridisch Adviseur en werkt sinds 2018 voor accon■avm. Zijn studieachtergrond: bedrijfseconomie en rechten. Dankzij deze stevige basis is Marvin multi-inzetbaar. Hij richt zich op agrarisch recht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en bestuursrecht. Marvin blinkt uit in betrokkenheid, specialistische én algemene vakkennis. Een aanwinst voor elke ondernemer!<< terug naar overzicht