Anticipeer strategisch op de grondslagverbreding belasting en stikstof

anticipeer strategisch - webinar Lubbert van Dellen

In de pers is veel aandacht geweest voor de stikstofbrief van 24 april jl. (langetermijnbeleid stikstof), 8 mei jl. (voermaatregelen) en 18 mei jl. (bron maatregelen stallen open). Minstens zo belangrijk is het CPB-rapport en de aansluitende Kamerbrief van 18 mei jl. over een ‘beter belastingstelsel’. De kern van die Kamerbrief is dat de overheid op zoek is naar mogelijkheden om de belastinginkomsten te verhogen. Niet door tarieven te verhogen, maar door met de huidige tarieven meer vermogen/winst te kunnen heffen. Dit wordt ook wel grondslagverbreding genoemd. Ik geef een aantal adviezen om hierop te anticiperen, met het lange termijn stikstofbeleid in het achterhoofd.  

Haal bedrijfsoverdracht naar voren

De meeste suggesties voor de grondslagverbreding gaan over de schenk- en successiebelasting en dan niet het verhogen van tarieven maar vrijstellingen wegnemen. De meest in het oog springende vrijstelling is de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling houdt in dat de eerste één miljoen schenking bij bedrijfsoverdracht 100 procent vrijgesteld is en 80 procent van de schenking daarboven. Ook is er voor de agrosector een aanvullende waarderingsregeling vanuit de winst. Van 2002 tot 2006 waren deze regelingen er niet, wat na invoering IB 2001 een groot knelpunt was en veel overdrachten toen blokkeerde. Voorkom dus dat dit probleem weer ontstaat. Betekent dit dat u het gehele bedrijf moet overdragen? Nee, u kunt ook een belangrijk deel overdragen en ouders kunnen voor het resterende deel mede-ondernemer blijven of stille vennoot worden.

Zorg dat landbouwgrond en (ondergrond) gebouwen goed is gewaardeerd in jaarrekening

De tweede suggestie raakt weer de landbouw en betreft de vrijstelling voor landbouwgrond en voor landbouwondergrond onder bedrijfsgebouwen. Hier is al veel vaker over gesproken, maar de discussie laait weer op. Eerder heeft de Belastingdienst al aangegeven dat, in haar ogen, zij niet verplicht is om een overgangsregeling te bieden. Voorkom pijn (het spreekwoordelijke ‘had ik maar’) en zorg dat u nú herwaardeert. Een goede fiscalist kan dat realiseren in combinatie met bedrijfsoverdracht, maar ook apart daarvan bij toetreding van nieuwe vennoten of aanpassing van winstverdeling tussen huidige vennoten.

Van plan om een stal te bouwen of aan te passen? Benut vóór 15 juli a.s. de subsidieregeling

De minister heeft zes miljard gereserveerd voor stikstof, hiervan is drie miljard voor natuurherstel, 1,7 miljard voor uitkopen bedrijven rondom natuurgebieden en één miljard voor aanpassing van de veehouderijsector zelf. Deze één miljard wordt voor bijna 50 procent besteed aan de regeling ‘brongerichte verduurzaming stallen’ waarin 450 miljoen zit! Deze regeling van 450 miljoen (die omvang hebben we nooit eerder gehad) is 25 mei jl. open gegaan en sluit 15 juli a.s. Wel moet u een projectplan indienen om ervoor in aanmerking te komen en worden de plannen kwalitatief (met punten) beoordeeld. Acuut bouwen of verbouwen van de bestaande stal is niet nodig, u krijgt de tijd voor uitvoering. RVO heeft een aanvullende regeling om dergelijke plannen uit te werken. Dus, benut uw deel van deze 450 miljoen door een plan in te dienen voor 15 juli a.s. als u stappen wilt zetten.

Bij uitbreiding bedrijf is vaak intern salderen nodig, benut nu de mogelijkheden

Intern salderen is vaak nodig bij uitbreiding of aanpassing. Sinds december 2019 kan dat weer op de huidige emissiewaardes. Deze worden voor 2023 strenger en dan is er minder mogelijk. Ook zien we dat provincies op dit moment goed meewerken, maar ook dat dergelijke trajecten wel veel doorlooptijd vergen. Start tijdig met een (nieuwe) vergunningsaanvraag intern salderen voor uitbreidingen of aanpassingen.

De verkoop (of aankoop) van stikstof gaat via extern salderen. Start tijdig

Op 24 april jl. heeft de minister de deur opengezet om extern te kunnen salderen (lees stikstof over te dragen van locatie A naar locatie B). Provincies werken nu de uitvoering uit. Wilt u stikstof verkopen (en een deel van de beschikbare 1,7 miljard benutten) of stikstof overhevelen tussen locaties? In beide gevallen is het zaak tijdig de eerste stappen te zetten. Neem zo mogelijk contact op met de gebiedscoördinator. Wacht hierin niet af, er kon even niets met vergunningen, op dit moment zijn weer aanpassingen mogelijk, maar nieuwe knelpunten worden voorzien.

Benut wat nu kan en houdt rekening met doorlooptijden.

Voermaatregelen sept-dec 2020 slaan nergens op, hoe anticiperen op 2021? In het webinar van 10 juni a.s. gaan we hier nader op in. Wij zetten ons maximaal in om de overheid mee te geven dat deze regeling niet werkt. De overheid is met de brancheorganisaties in gesprek wat dan wel. Helaas verwachten we niet dat de regeling helemaal wordt geschrapt vóór 2021, maar hooguit ingrijpend wordt aangepast. Wel met focus op verlaging van eiwit in voer. Welke mogelijkheden zijn er nog wel, en hoe anticiperen op 2021? En hoe wordt voorkomen dat jongvee, oudmelkte koeien en transitiedieren qua gezondheid de dupe worden? Tijdens het webinar gaan we in op praktische mogelijkheden. Wilt u deze live online uitzending volgen? Meld u dan aan op Melkvee.nl.

Lubbert van Dellen Bloggerprofiel
Lubbert van Dellen (Commercieel Directeur)
Lubbert van Dellen is zeer betrokken bij de agrarische sector, met name bij de melkveehouders en akkerbouwers, zijn roots liggen immers hier. Zijn specifieke kennis, gecombineerd met zijn enorme netwerk en ervaring deelt hij graag, zowel met agro-ondernemers en andere klanten in food&agri, onze adviseurs, bestuurders van multinationals en landelijke politici. Altijd met het belang van de sector voor ogen.<< terug naar overzicht